Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с актуалните обществени предизвикателства, определени в Националната стратегия.

Общ бюджет на конкурса:
Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г. е 19 000 000 лв., от които 10 500 000 лв. от бюджета за 2021 г.

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде в следните граници:
1) Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв.
2) Максималната сума за всеки отделен проект (без допълнителните средства за ДМА и/или ДНМА) е 120 000 лв. (основен бюджет) като допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв., които могат да бъдат използвани само за закупуване ДМА и/или ДНМА (допълнителен бюджет за ДМА и/или ДНМА)
3) Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.

Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36  месеца.

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

Срок за подаване на проектните предложения

Проектните предложения  се представят до 17 часа на 09.07.2021 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат, като документите - Част 1 и Част 2 на проектното предложение, трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа). Документите следва да са подписани с електронен подпис от ръководителя на базовата организация. Административното описание на проекта – Част 1 на български език се подава и като сканирано копие със съответните подписи и печат на базовата организация и подпис на ръководителя на научния колектив. Всички декларации от членовете на колектива се прилагат подписани и сканирани. Декларациите от името на представляващите базовата организация и партньорските организации, както и декларацията за обработка на лични данни от тях, се подават еднократно в оригинал в деловодството на ФНИ и важат за всички конкурси на ФНИ през годината. Нови декларации се подават само при промяна на обстоятелства по тях. При електронното подаване всички документи трябва да бъдат подадени в съответните позиции на формата за електронно подаване на проектните предложения.
Административното описание – Част 1 и Научното описание – Част 2 на проектното предложение се подават на български и английски език.

    Срокове по конкурса:

-    Обявяване на конкурса – до 21.05.2021 г.
-    Краен срок за подаване на проектни предложения – до 09.07.2021.
-    Срок за оценка и класиране на проектите – до 30.10.2021 г.

Придобитите в резултат от финансирането по настоящата процедура активи ще бъдат използвани само за нестопански дейности и предоставеното финансиране няма да се използва за какъвто и да било вид стопански дейности.

За да бъдат одобрени за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да докажат, че са юридическо лице, чиято цел е осъществяване на научни изследвания  и  изследвания и да поемат неотменим ангажимент за широко разпространение на резултатите от фундаменталните научни изследвания при неизключителни и недискриминационни условия, посредством преподаване, бази данни със свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен код и др.

Партньорство и допустимост на партньорите
По настоящата процедура за конкурс кандидатите могат да участват съвместно с други допустими кандидати (партньори) чрез формиране на Обединение на кандидати. Условията за допустимост на кандидатите по настоящата процедура са приложими и към всеки участник в Обединението. ВАЖНО: Други партньори, освен участниците в Обединението, не са допустими.
Взаимоотношенията между допустими кандидати, които кандидатстват в обединение, се определят в Споразумение за обединение, което е неразделна част от проектното предложение. Споразумението за партньорство се подписва от ръководителите на организациите партньори и ръководителя на научния колектив. Споразумението се представя като приложение към проектното предложение на български език и работен превод на английски език.

Критерии за допустимост на проектните предложения
По настоящата процедура са допустими за финансиране само кандидати, чиито проектни предложения допринасят за развитието на поне една от областите, посочени по-горе в текста.
По настоящата процедура могат да се предлагат само проекти за фундаментални научни изследвания. По настоящата процедура за конкурс са недопустими проектни предложения:
-    включващи дейности, които вече са финансирани от други източници
-    които не включват фундаментални научни изследвания.
-    които включват дейности, чието изпълнение е стартирало преди подписването на договора за финансиране на проекта по настоящата процедура.

Повече детайли по конкурсната процедура, документи за конкурса и образци на документи за кандидатстване: https://www.fni.bg/?q=node/1305