Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и пост-докторанти в научноизследователска дейност.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания от млади учени и пост-докторанти, повишаване квалификацията им и получаване на високи научни постижения.

Общ бюджет на конкурса:
Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и пост-докторанти – 2021 г. е 1 000 000 лв.

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде в следните граници:

  1. Минималната сума за всеки отделен проект е 15 000 лв.
  2. Максималната сума за всеки отделен проект е 30 000 лв.
  3. Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.

Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

Исканата сума за финансиране на отделен проект да е кратна на 100.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца.

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

 Срок за подаване на проектните предложения

 Проектните предложения се представят до 17 часа на 09.07.2021 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат, като документите - Част 1 и Част 2 на проектното предложение, трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа). Документите следва да са подписани с електронен подпис от ръководителя на базовата организация. Административното описание на проекта – Част 1 на български език се подава и като сканирано копие със съответните подписи и печат на базовата организация и подпис на ръководителя на научния колектив. Всички декларации от членовете на колектива се прилагат подписани и сканирани. Декларациите от името на базовата организация и партньорските организации, както и декларацията за обработка на лични данни от ръководителите на организациите, се подават в оригинал в деловодството на ФНИ и важат за всички конкурси на ФНИ през годината.

 Административното описание – Част 1 и Научното описание – Част 2 на проектното предложение се подават на български и английски език.

 Срокове по конкурса:

- Обявяване на конкурса – до 21.05.2021 г.
- Краен срок за подаване на проектни предложения – 09.07.2021 г.
- Срок за оценка и класиране на проектите – 30.10.2021 г.

Допустими кандидати:
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:

1) акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"
2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

 Проверката за горепосочените обстоятелства се извършва в регистъра на НАОА.

 Придобитите в резултат от финансирането по настоящата процедура активи ще бъдат използвани само за нестопански дейности и предоставеното финансиране няма да се използва за какъвто и да било вид стопански дейности.

За да бъдат одобрени за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да докажат, че са юридическо лице, чиято цел е осъществяване на научни изследвания и изследвания и да поемат неотменим ангажимент за широко разпространение на резултатите от фундаменталните научни изследвания при неизключителни и недискриминационни условия, посредством преподаване, бази данни със свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен код и др.

Партньорство и допустимост на партньорите
По настоящата процедура за конкурс кандидатите не могат да участват съвместно с други допустими кандидати (партньори).

Критерии за допустимост на проектните предложения
По настоящата процедура са допустими за финансиране само кандидати, чиито проектни предложения допринасят за развитието на поне една от областите, посочени по-горев текста.

 По настоящата процедура могат да се предлагат само проекти за фундаментални научни изследвания на млади учени или на постдокторанти. По нея се финансират единствено неикономически дейности и активи, използвани за неикономически дейности на бенефициентите.

 По настоящата процедура за конкурс са недопустими проектни предложения:

 - включващи дейности, които вече са финансирани от други източници

 - които не включват фундаментални научни изследвания.

 - които включват дейности, чието изпълнение е стартирало преди подписването на договора за финансиране на проекта по настоящата процедура.

Детайли по конкурсната процедура, документи за конкурса и образци на документи за кандидатстване - от сайта с обявлението: https://www.fni.bg/?q=node/1307