Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж

Приоритетни оси: Образование и учене през целия живот

Наименование на процедура: Модернизация на висшите училища

Код на процедура BG05M2OP001-2.016

Наименование на проекта: Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация

Срок на изпълнение, месеци: 30

Дата на стартиране: 14.07.2021

Дата на приключване: 31.12.2023

Дата на сключване на договор/споразумение (на проекта): 30.09.2021

 

Кратко описание на проекта/информацията

Проектното предложение включва интегрирани усилия на кандидата Икономически университет–Варна и три висши училища – партньори Технически университет–Варна (ТУ); Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ (ВВМУ) и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (ШУ) да модернизират образователния продукт чрез предлагане на съвместни учебни програми, тяхната дигитализация чрез внедряване на дигитални и облачни технологии в учебния процес и повишаване на квалификацията на преподаватели, студенти, млади учени, докторанти, изследователи и др. Към проекта са присъединени и 13 асоциирани партньори от общо 8 европейски държави. Изпълнението на проекта обхваща период от 30 месеца, а общата стойност на допустимите преки разходи възлиза на 2 307 382.80 лв. Проектът обхваща общо 16 дейности с различен характер и съдържание, но взаимно допълващи се и мултиплициращи общия ефект. В рамките на дейности от 1 до 8 вкл. се предвижда разработването и внедряването на 4 нови съвместни учебни програми, в т.ч. „Data Science“; „Интегрирани системи за дистанционно наблюдение и контрол“; „Уеб дизайн и сигурност“ и „Съвременни системи в земеделието“, както и тяхното дигитализиране и обезпечаване с необходимото ИКТ оборудване. Програмите са съвместни между включените в проекта висши училища и обхващат елементи от общо 5 професионални направления (ПН4.6; ПН5.1; ПН5.3; ПН5.13 и ПН3.8), 4 от които са приоритетни за страната. Останалите проектни дейности са насочени към повишаване на квалификацията на целевите групи чрез обучения, специализации, мобилности с цел обучения, преподаване, научно-изследователска дейност и др. В допълнение се предвижда и развитие на меките умения и умения за кариерно ориентиране на студенти чрез семинари с участието на експерти от бизнеса с цел реализиране на лицата и успешното им адаптиране към пазара на труда. Очакванията са постигнатите резултати да имат действие и ефект върху целевите групи през продължителен период от време след приключването му.