Във връзка с изпълнение на дейностите заложени по проект BG05M2OP001-2.016-0002-С01 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, в който Технически университет – Варна е партньор, изпълняван съгласно договор BG05M2OP001-2.016-0002 между ИУ-Варна и УО на ОП ”НОИР”,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за попълване на екип по Дейност 4 на проекта с Експерт „Учебна документация“ - 2 (две) свободни бройки, на непълен работен ден (30 работни часа до края на предвидения период, до 30 часа месечно). На класирания кандидат ще бъде предложен срочен трудов договор с максимална продължителност от 1 месец, считано до 13.01.2022 г.

Кратко описание на длъжността Експерт „Учебна документация“:

  • Участва в разработване и утвърждаване на учебен план и квалификационна характеристика за специалност “Съвременни системи в земеделието“ в ОКС „магистър“.

  • Участва в дискусии с представители на висшите училища - партньори относно предложения за възможни дисциплини, които да се включат в учебния план на специалност “Съвременни системи в земеделието“.

  • Участва в подготовка на работен вариант на учебния план за специалност “Съвременни системи в земеделието“ по отношение на разпределяне на дисциплините на задължителни и изборни, последователност на дисциплините, определяне на специализиращи (профилиращи) и факултативни дисциплини.

  • Участва в срещи на екипа и обсъждания по време на разработването на учебен план и квалификационна характеристика на специалност “Съвременни системи в земеделието“.

  • Участва в написване на квалификационна характеристика за специалност “Съвременни системи в земеделието“.

  • Поддържа връзка с представители на висшите училища – партньори по време на разработване на квалификационната характеристика и учебния план за специалност “Съвременни системи в земеделието“.

  • Участва в определянето на екипи, които да изготвят учебната програма и дигиталното образователно съдържание за специалност “Съвременни системи в земеделието“.

  • Изготвя и представя на координатор – проект за ТУ-Варна индивидуален отчет за свършената работа.

Квалификация:

Лицето отговаря на минималните изисквания за заемане на позицията по проекта за образователна степен и професионален опит, а именно:

  • висше образование – минимум ОКС „магистър“;

  • опит в разработване на учебна документация (учебни планове, квалификационни характеристики, учебни програми и други) - минимум 1 (една) година;

  • управленски опит - минимум 1 (една) година.

Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе в два етапа:

  • Анализ на подадените документи за допустимост и селектиране на кратък списък от най-квалифицираните кандидати

  • Интервю с кандидатите селектирани в краткия списък.

Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

 1. Заявление до Ректора на ТУ-Варна за участие в конкурса.

 2. Автобиография (CV) с актуална снимка, съгласно образецa на Програмата за Модернизация на ВУ (BG05M2OP001-2.016) публикуван на сайта проекта.

 3. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обстоятелствата: че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – по образец публикуван на сайта проекта.

 4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец публикуван на сайта проекта.

 5. Копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна професионална-на квалификация и специализации.

 6. Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други).

 7. Копие от документ за самоличност (само за справка).

Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се представят не по-късно от 10:30 ч. на 10 декември 2021 г. Документите за участие в конкурса могат да се подават:

 • Лично от кандидатите или техни упълномощени представители в Отдел „Човешки ресурси“. След проверка от Експерт „Човешки ресурси“ кандидатите регистрират заявленията си за конкурса в „Деловодство на ТУ-Варна“;

 • Електронно, на емайл (rectorat@tu-varna.bg), при което проверката за коректност на документите и регистрацията в „Деловодство на ТУ-Варна“ ще се извърши служебно, без възможност за допълване или корекции.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на сайта на ТУ-Варна.