Във връзка с изпълнение на дейностите заложени по проект BG05M2OP001-2.01-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, в който Технически университет – Варна е партньор, изпълняван съгласно договор с номер BG05M2OP001-2.01-0026 между ВСУ „Черноризец Храбър“ и УО на ОП ”НОИР”,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за попълване на Изпълнителния екип на проекта за ТУ-Варна с Експерт "Административно обслужване" - 1 (един) бр., на непълен работен ден (360 работни часа до края на проекта, до 15 часа месечно). На класирания кандидат ще бъде предложен срочен трудов договор с максимална продължителност до 24 месеца, считано до 31.12.2023 г.

Кратко описание на длъжността Експерт "Административно обслужване":

* Организира, координира и контролира документооборота по проекта в рамките на ТУ-Варна;
* Отговаря за създаването на реда за съхраняване на всички документи по проекта на хартиен и електронен носител, поддържа създадения архив в рамките на ТУ-Варна;
* Подпомага осъществяването на текущата комуникация по проекта;
* Подпомага координатора в дейностите по проекта;
* Подпомага екипа за управление на проекта на ВСУ „Черноризец Храбър”;
* Изпълнява и други дейности, свързани с администриране, реализация и отчетност на проекта.

Квалификация

Минимални изисквания за заемане на позицията по проекта за образователна степен и професионален опит:

 • висше образование;
 • опит минимум 1 /една/ година в администриране на проекти;
 • опит в организация и работа с документи.

Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на два етапа:

 • Анализ на подадените документи за допустимост и селектиране на кратък списък от най-квалифицираните кандидати
 • Интервю с кандидатите селектирани в краткия списък.

Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

 1. Заявление до Ректора на ТУ-Варна за участие в конкурса
 2. Автобиография (CV) с актуална снимка, съгласно образецa на Програмата за Модернизация на ВУ (BG05M2OP001-2.016)
 3. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обстоятелствата: че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – по образец публикуван на сайта проекта.
 4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец публикуван на сайта проекта.
 5. Копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна професионална квалификация и специализации.
 6. Копие от официални документи, които удостоверяват продължителност на професионален опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други).
 7. Копие от документ за самоличност (само за справка).

Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се представят в срок 5 (пет) календарни дни от публикуване на обявлението, и не по-късно от 15:00ч на 22.12.2021г. Документите за участие в конкурса могат да се подават:

 • Лично от кандидатите или техни упълномощени представители в Отдел „Човешки ресурси“. След проверка от Експерт „Човешки ресурси“ кандидатите регистрират заявленията си за конкурса в „Деловодство на ТУ-Варна“;
 • Електронно, на е-майл (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.), при което проверката за коректност на документите и регистрацията в „Деловодство на ТУ-Варна“ ще се извърши служебно, без възможност за допълване или корекции.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на сайта на ТУ-Варна.