Във връзка с изпълнение на дейностите заложени по проект BG05M2OP001-2.01-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, в който Технически университет – Варна е партньор, изпълняван съгласно договор с номер BG05M2OP001-2.01-0026 между ВСУ „Черноризец Храбър“ и УО на ОП ,,НОИР”,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за ТУ-Варна за Експерт образователна дейност  - 1 (един) бр., за разработване на учебен план и квалификационна характеристика за магистърска програма „3D технологии за проектиране и производство“ на непълен работен ден (общо 40 работни часа до края на договора). На класирания кандидат ще бъде предложен срочен трудов договор c максимална продължителност до 21.02.2022 г.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

Кратко описание и отговорности на длъжността Експерт образователна дейност

-     провежда проучване за прием на добри практики по аналогични магистърски програми в България и чужбина, свързани с тази по проекта;

-     участва в работни срещи в процеса на подготовка на учебно-плановата документация по магистърската програма, вкл. за определянето на потребности и компетентности на целевите групи;

-     участва в обсъждането и разработката на учебния план и квалификационната характеристика на магистърската програма по проекта;

-     участва в подготовката на документите за акредитацията на магистърската програма по проекта.

Квалификация: 

Минимални изисквания за заемане на позицията по проекта за образователна степен и професионален опит:

 • висше образование, ОКС „магистър“, ОНС „доктор“ в област на ВО „Технически науки“;
 • cпособност за работа в екип, организаторски и комуникативни умения, възможност да определя приоритетите сред множество спешни задължения;
 • cериозен опит в преподавателската дейност и разработването на учебно-планова документация.

Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на два етапа:

 • Анализ на подадените документи за допустимост и селектиране на кратък списък от най-квалифицираните кандидати
 • Интервю с кандидатите селектирани в краткия списък.

Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

 1. Заявление до Ректора на ТУ-Варна за участие в конкурса
 2. Автобиография (CV) с актуална снимка, съгласно образецa на Програмата за Модернизация на ВУ (BG05M2OP001-2.016)
 3. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обстоятелствата: че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – по образец публикуван на сайта с обявата на конкурса
 4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец публикуван на сайта с обявата на конкурса
 5. Копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна професионална квалификация и специализации
 6. Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други)
 7. Копие от документ за самоличност (само за справка).

Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се представят не по-късно от 16:00ч на 14 януари 2022 г.

Документите за участие в конкурса могат да се подават:

 • Лично от кандидатите или техни упълномощени представители в Отдел „Човешки ресурси“. След проверка от Експерт „Човешки ресурси“ кандидатите регистрират заявленията си за конкурса в „Деловодство на ТУ-Варна“;
 • Електронно на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.), при което проверката за коректност на документите и регистрацията в „Деловодство” на ТУ-Варна ще се извърши служебно, без възможност за допълване или корекции.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на сайта на ТУ-Варна.