Технически университет - Варна създаде първата лаборатория в област „Мехатроника и чисти технологии“ – един от четирите сегмента от Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020г., разработена от Министерството на икономиката. Лаборатория С 2.3 „Изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения“ е част от лабораторен комплекс към Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“*. Бюджетът за изграждането на новата хидроакустична лаборатория в ТУ – Варна е 279 263.69 лв., от които 222 000 лв. са инвестиция в апаратура.  Лабораторията вече разполага с три хидрофона на датската фирма Brüel&Kjær тип 8104, 4-канален усилвател на слаби хидроакустични сигнали, кабели за дълбоководни изследвания и термографска камера Testo 890-2. Предстои закупуването и на високоскоростна камера. Лабораторията вече има и своя отличителен графичен знак – логото кореспондира с трите страни на нейната специализация: средата на работа, сигналите, които се обработват и научната област – измерванията.

На откриването на лабораторията в Технически университет – Варна присъстваха представители на управляващия орган на проекта – ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, партньорите от консорциума на проекта, медии и представители на морския бизнес и на сродни изследователски организации от Варна.

Няколко ключови фактора дават насока за създаването на лабораторията и за нейната специализация. На първо място - локацията, излазът на море на Варна и наличието на други водни пространства, благодатни за хидроакустични изследвания – водни канали, езера, язовири. Вторият значим мотив за стартиране на проекта в ТУ – Варна е наличието в морската столица на голям пристанищен комплекс, на фериботен комплекс и на голяма промишлена зона, която разчита на воден транспорт. Определящ фактор е и наличието на много сериозни научни институти и звена във Варна, в областта и в Черноморския регион като цяло, които са потенциални партньори. Целева група на проекта и потенциални потребители на резулатите от изследванията, освен бизнеса, са административни и регулиращи органи и много неправителствени организации в областта на морските изследвания, екология, опазване на водите и природните ресурси и др. Портфолиото на лабораторията включва акустично и хидроакустично измерване, изследване, контрол и диагностика на шум и вибрации на надводни съдове и подводни апарати, експертизи във връзка със съблюдаване показателите на шум в околната среда и методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води, изследване на подводния хабитат, флора и фауна, рибни пасажи и стада от делфини за целите на опазване на околната среда и биоразнообразието и на промишления риболов, изследвания за целите на геофизиката, сеизмологията, експлоатацията на подводните и подземните ресурси, националната сигурност и отбрана.

Още през този година започват конкретните научни изследвания с най-доброто оборудване в България за изследване и обработка на подводни шумове и сигнали. Екипировката, с която гостите се запознаха, вече е въведена в експлоатация, тествана е и първите експериментални резултати бяха представени от ръководителя на лабораторията, доц. Ивайло Неделчев от катедра „Теоретична и измервателна електротехника“ в ТУ – Варна. В екипа са още доц. Христо Пировски - експерт по шум и вибрации, гл. ас. Христо Живомиров - експерт по измерване и обработка на сигнали. Научен секретар на звеното е инж. Георги Димитров, дългогодишен експерт по комуникации и хидроакустични измервания.

 

проф. Венцислав Вълчев

„Нашият принос за изграждането на Центъра за компетентност по конкретния проект е свързан основно с морските технологии и изследвания, където университетът има дългогодишни традиции, много голям опит и капацитет.“ – подчерта при откриването проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, ректор на ТУ – Варна. – „Технологиите се развиват много бързо в днешно време, но науката се развива постепенно, т.е. с надграждане върху постиженията до момента, затова смятам, че като стъпим върху традициите и опита ще бъдем много полезен партньор на бенефициента. Изграждаме млад екип към лабораторията от изключително подготвени колеги и ще го разширим по-нататък като включим и докторанти, защото сме длъжни да мислим в перспектива. Много важно е да привлечем младите учени - те са носители на новото, иновативни са, амбициозни и са бъдещето на науката. Поставихме много добро начало с изграждането на хидроакустичната лаборатрия, надявам се да постигнем всички заложени цели и успешно да подкрепим връзката наука-бизнес в интерес развитието на университетите, на икономическия растеж и на цялото общество.“

доц. Илия Железаров

Консорциумът по този проект ще изследва проблематика с много широк спектър в различни  интердисциплинарни научни направления – от мехатронни технологии и приложението им в машиностроенето, електрониката,  автоматизацията до чистите технологии. Главната цел на проекта обаче е да осигури инфраструктура, според доц. д-р инж. Илия Железаров – водещ координатор на проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ и зам.-ректор на ТУ – Габрово: „В България в последните години за съжаление университетите и БАН не успяхме, с малки изключения, да инвестираме достатъчно средства в инфраструктура. Сега ни се дава възможност да инвестираме в инфраструктура и да повишим нивото на науката в съответните региони. Тази лаборатория е много тясно свързана с проблематиката, по която ще работят колегите от ТУ – Варна и е уникална за Центъра за компетентност, няма да има дублиране на изследователски области, но постоянно ще обменяме опит. Крайният резултат от работата на осемте лабораторни комплекса към Центъра за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" трябва да подпомогне българската индустрия и икономика. Проектът обаче е чисто научен и за да се спази принципът на финансиране, трябва не повече от 20% от натоварването на оборудването да е с комерсиални цели. Голямата полза за бизнеса ще бъде това, че резултатите в по-голямата част, съобразено и със законодатеството за интелектуалната собственост, ще бъдат публикувани в статии и доклади с отворен достъп.“ Доц. Железаров допълни още, че хоризонтът на проекта е 10 години, т.е. той трябва да работи до 2028 година: „В момента държавата обмисля мерки и инструменти, които да заложи в следващия период на оперативната програма за наука и образование, така че да може да подкрепи развитието на вече създадените центрове и след този десетгодишен период. Тогава, например, около хидроакустичната лаборатория би могло да се създаде цял лабораторен комплекс и това да даде положителен ефект върху развитието на този научен сегмент и върху бизнеса на Варна.“

проф. Райчо Иларионов

Ректорът ТУ – Габрово, основен бенефициент по проекта, проф. дтн Райчо Иларионов обобщи приноса на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ така: „За висшите училища у нас тази програма е една голяма глътка въздух и възможност да се осъществи дългогодишната идея за създаване на технологични паркове към университетите. Ние добре познаваме успехите на подобни високотехнологични структури към западни университети, най-вече – в Германия. Благодарение на оперативната програма, тези отлични практики започват да се случват и у нас. Бих казал, че хидроакустичната лаборатория в ТУ – Варна, наред с останалите лаборатории, които ще изградим към Центъра за компетентност, е част от един такъв технологичен парк. Нашите амбиции са да проектираме и създаваме устройства и технологии, приложими в съвременния технологичен ред, с добър интерфейс, лесни за използване, но с високо техническо ниво и висок интелект. Приоритетите ни са качество, повтаряемост, надеждност, което отговаря и на изискванията на бизнеса, и на целта на оперативната програма да стимулира връзката между бизнеса и научните и образователните среди. Формира се мрежа от центрове в България, която ще създаде връзката „образование-бизнес“ и базата за развитие на нови, интелигентни производства. Предвижда се изграждането не само на лаборатории, в които да се правят научни изследвания, но и на такива за изпитания на съоръжения с високо технологично ниво. Искам да подчертая, че всичко това, целият този развой, ще бъде достъпен и за студентите. Това е изключително важно, защото ние трябва в процеса на обучение да приобщим младите хора към високите идеи, които залагаме в проекта.“

За Технически университет – Варна това е първата лаборатория от няколко, които ще бъдат разкрити по проекти, финансирани по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Ще бъдат изградени лаборатории "Роботизирани системи - морска роботика" и "Транспортен инженеринг – енергийно ефективен електрически транспорт" към Националния център по мехатроника и чисти технологии – един от трите одобрени центъра за върхови постижения у нас. Целта отново е да се подпомогне повишаването на нивото и пазарната ориентация на научно-изследователската работа в университетите и научните организации.

* Проект BG05M2OP001-1.002-0023-С01 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ е финансиран по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 23 569 719.17 лв., от които 20 034 261.29 лв. европейско и 3 535 457.88 лв. национално съфинансиране. Основната цел е изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие. Срокът на изпълнение на договора е 30.03.2018 г.-30.11.2023г. Проектът се реализира от ТУ - Габрово, Филиал Пловдив на ТУ – София, ТУ – Варна, СУ “Св. Кл. Охридски”- Факултет по химия и фармация, Институт по роботика към БАН, Институт по електроника – БАН и Централна лаборатория по приложна физика – БАН. Асоциирани партньори по проекта са Технически университет – Берлин, Германия, Технически университет – Либерец, Чехия и водещи индустриални предприятия и сдружения от бизнеса.

Презентация