През настоящата 2020 г., катедра „Автоматизация на производството“ чества своя
50 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
и се подготвя да посрещне първокурсниците по две бакалавърски и три магистърски специалности:
„РОБОТИКА И МЕХАТРОНИКА“,
„АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ И УПРАВЛЯВАЩИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ“
SIEMENS PLC ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ,
СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ и
ИНДУСТРИАЛНИ РОБОТИЗИРАНИ СИСТЕМИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ.

 

     Катедра "Автоматизация на производството" е създадена през месец септември 1970 г. към Висшия машинно-електротехнически институт – Варна (сега Технически университет – Варна). Първият ръководител на катедрата е проф. д-р инж. Светослав Николов Колев.
През учебната 1970/71 г. катедрата започва обучение по едноименната специалност “Автоматизация на производството” (АП) едновременно на три действащи курса. Първи курс – над 200 новоприети първокурсници в специалност АП, а втори и трети курс – попълнени от студенти, обучаващи се в съответния курс на електротехническите специалности (РТ, СТ и ЕМА), пожелали да бъдат преместени в новооткритата перспективна специалност. Така първият випуск завършва през 1973 г.
     В резултат на всеотдайния и висококвалифициран труд на всички преподаватели и служители, катедрата завоюва безспорни и значими позиции в областта на автоматиката.

 

Съставът на катедра АП – 1977 г.

     На настоящия етап катедрата е включена в изграждането и развитието на т.нар. „Центрове за върхови постижения“ в България чрез участие в проект BG05M2OP001-1.001 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Работата на катедрата по проекта е свързана със създаването на лаборатория по „Морска роботика“.
     За предстоящата учебна 2020/2021 година, катедра АП се подготвя да посрещне първокурсниците по две бакалавърски и три магистърски специалности:

 • Роботика и мехатроника – ОКС „Бакалавър“;
 • Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи – ОКС „Бакалавър“;
 • Siemens PLC технологии за управление – ОКС „Магистър“;
 • Системи за автоматизация на сгради– ОКС „Магистър“;
 • Индустриални роботизирани системи и автоматизация– ОКС „Магистър“.

Катедрата разполага с модерни, оборудвани със съвременна техника лаборатории:
Лаборатория „Мехатроника“ – оборудвана с модерен роботизиран комплекс

 

Лаборатория „Управление на технологични процеси“ - оборудвана със съвременни процесни станции на фирма Festo и PLC на Siemens:

 

Лаборатория „Проектиране на системи за автоматизация“ – оборудвана от фирма Siemens и лаборатория „Индустриални автоматизирани системи“ – оборудвана от фирма Mitsubishi Electric:

       

През последната учебна година катедра АП е обучавала:

 • 110 студенти в ОКС „Бакалавър“;
 • 25 студенти в ОКС „Магистър“;
 • 5 докторанти.

     Инженерите, завършили специалност „Роботика и мехатроника“ са подготвени да внедряват, програмират и управляват роботизирани и мехатронни системи, да извършват оперативно-управленска дейност. Могат да работят в областта на индустриалната автоматизация и роботизация във всички стопански отрасли, както и в непроизводствената сфера (медицината, бита и др.), в инженерингови фирми за развойна и внедрителска дейност на промишлени роботи, във фирми, разработващи специализиран софтуер за роботизирани и мехатронни системи.
     Инженерите, завършили специалност „Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи“ са подготвени да проектират, изграждат, внедряват и експлоатират съвременни информационни и управляващи компютърни системи, да извършват оперативно-управленска дейност. Могат да работят в областта на индустриалната автоматизация във всички стопански отрасли, в сградната автоматизация, в инженерингови фирми за развойна и внедрителска дейност, във фирми, разработващи софтуер за информационни и управляващи компютърни системи.
     Магистър-инженерите по автоматика, завършили специалност „Siemens PLC технологии за управление“ получават сертификат от фирма Siemens и може да извършват дейности, свързани с проектиране, поддръжка и експлоатация на системи за автоматично управление на производствени механизми и агрегати, технологични процеси и технически комплекси за автоматизация. Голяма част от завършилите получават възможност за работа в различни звена на фирма Siemens. Изграденият неотдавна инженерингов хъб, за Централна и Източна Европа, по автомобилни технологии на Siemens във Варна, предлага много добри възможности за реализация.
     Магистър-инженерите, завършили специалност „Системи за автоматизация на сгради“ могат да извършват дейности, свързани с проектиране, изграждане и внедряване на системи за пълна автоматизация на сгради, обхващаща: видеоконтрол; контрол на достъпа; сигнално-известителни системи за пожар; отоплителни, вентилационни и климатични системи; интелигентни системи за сградна автоматизация (“Системи за сграден мениджмънт” и “Системи – интелигентен дом”). Получената професионална подготовка дава възможност за извършване както на изпълнителски, така и на ръководни дейности.
     Магистър-инженерите, завършили специалност „Индустриални роботизирани системи и автоматизация“ могат да извършват дейности, свързани с разработване и внедряване на модули, агрегати, роботи, манипулатори и цялостни индустриални роботизирани системи. Получената професионална подготовка дава възможност за извършване както на изпълнителски, така и на ръководни дейности.
     Катедра АП поддържа традиционно добри връзки с фирми като Siemens, Mitsubishi electric, MOS Robotics, MOS Consult, Artec-Robotics, TESY, Солвей СОДИ, Агрополихим, Девня Цимент, КАСИ Аутомейшън, Валтек и много други.

Някои от успешно реализиралите се възпитаници на катедрата, през последните две години са:

В Siemens Automotive Engineering Hub 

 • инж. Цвета Георгиева – Програмист, софтуерни приложения, участва в проект Визуализация контрол и управление на data center Daimler;
 • инж. Атанас Павлов – Програмист, софтуерни приложения / внедряване на място. Участва проекти: Внедряване на софтуерни решения за управление на автоматични колички за логистика в Daimler Sindelfingen; Внедряване на софтуерни решения за управление на автоматични колички по линя за сглобяване на двигателна част към шаси в Daimler Sindelfingen;
 • инж. Ростислав Русев– Инженер, автоматизация / програмируеми логически контролери. Участва в проекти: Програмиране, настройка и пускане в експлоатация на нова поточна линя за боядисване на каросерии в Porsche Zuffenhausen Sindelfingen; Програмиране, настройка и пускане в експлоатация на нова поточна линя за сглобяване на шаси и двигателна част на Daimler Sindelfingen; Програмиране, настройка и пускане в експлоатация на нова поточна линя за сглобяване на шаси и двигателна част на Daimler Bremen;
 • инж. Руско Тонев – Инженер, автоматизация / програмируеми логически контролери. Участва в проекти: Програмиране, настройка и пускане в експлоатация на нова поточна линя за производство на батерии ауди Брюксел.; Програмиране, настройка и пускане в експлоатация на нова поточна линя за производство на батерии VW Braunschweig
 • Владислав Димитров Ковачев – Инженер, автоматизация / програмируеми логически контролери. Участва в проекти: Програмиране, настройка и пускане в експлоатация на нова поточна линя за производство на батерии ауди Брюксел; Програмиране, настройка и пускане в експлоатация на нова поточна линя за производство на батерии VW Braunschweig.

В Siemens-България, Център за иновации в сградните технологии:

 • инж. Саша Вълчева – инженер по автоматизация и проектиране, работи по проблеми, свързани с иновации в технологиите за автоматизация на сгради.

В MOS Robotics:

 • инж. Вилиан Петков – инженер по роботика, работи по внедряване на роботи в мебелната индустрия.

В Artec-Robotics:

 • инж. Деян Славов – инженер програмиране на роботи, работи по програмиране на роботизирани комплекси в автомобилните заводи на BMW в Германия.

В TESY ООД, Шумен

 • инж. Димитър Стоянов - старши мениджър производствена поддръжка;
 • инж. Борис Атанасов - старши специалист по автоматизация;
 • инж. Димитър Стоянов - младши специалист по автоматизация.

В KASI Aumation ООД, Варна

 • инж. Калина Червенякова - специалист по автоматизация;
 • инж. Андрей Дънков - специалист по автоматизация;
 • инж. Анелия Момчева - специалист по автоматизация;
 • инж. Мария Христова - специалист по автоматизация;
 • инж. Любомир Любомиров - специалист по автоматизация;
 • инж. Стефан Стефанов - специалист по автоматизация;
 • инж. Адлер Адемов - специалист по автоматизация;
 • инж. Иван Красимиров - специалист по автоматизация;
 • инж. Кольо Караджов - специалист по автоматизация;
 • инж. Павел Петков - специалист по автоматизация;
 • инж. Пламен Йорданов - специалист по автоматизация.