Създадената през 1998г. катедра Топлотехника събира в ТУ-Варна екип утвърдени, в страната и в чужбина учени в областта. Сред основателите на катедрата, които все още преподават, са доц. Димитър Русев – експерт в областта на енергийната ефективност на сгради и промишлени системи, участник в работните групи „Топлинна енергия“ и „Горива за крайно потребление“ към Агенцията за устойчиво енергийно развитие, доц. Атанас Мирчев, доц. Илия Хаджидимов – специалист в областта на възобновяемите енергийни източници и системите за измерване на топлотехнически величини, доц. Даниела Чакърова – специалист в областта на енергийната ефективност на сгради и промишлени системи, участник в работните групи „Топлинна енергия“ и „Горива за крайно потребление“  към Агенцията за устойчиво енергийно развитие, оптимизация на промишлени системи (когенерационни системи, системи за пиролиза на отпадъчни полимери, сушилни системи и др.), доц. Ирина Павлова и доц. Стаменка Атанасова – специалист по хидро- и аеродинамика, динамика на вятърните електрогенератори.

По какви специалности и в кои образователно-квалификационни степени обучава катедрата? Ще стартират ли нови специалности от следващата академична година?

От учебната 2020/2021 година в катедрата започва обучението по нова специалност „Топлотехника и инвестиционно проектиране“, която  е от регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране". Обучението покрива изцяло държавните образователни изисквания за разработване на части "Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване" и "Енергийна ефективност“ на инвестиционните проекти.  Акцентът в обучението е върху изграждане на умения, които включват:

  • Работа със специализиран софтуер, който може да бъде под формата на продукти, вече разработени, с които в процеса на обучение „Енергийният инженер“ се научава да работи. Това са софтуерни продукти за конструиране (т.нар. CAD продукти), за анализ - термичен, флуиден и механичен (продукт, с който се работи в катедрата е ANSYS). Изграждат се умения за работа със стандартен индустриален софтуер за 3D моделиране, анализ и симулация на производствени процеси, базиран на крайни елементи.
  • Поради спецификата на различните обекти, както при проектиране, така и при обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи се налага всеки инженер- проектант или консултант да разработва за собсвените си нужди софтуер, който да подпомага неговата работа. Ето защо в подготовката на „Енергийният инженер“ е включено и създаването на умения за разработване на софтуер (програмиране с използване на програмни езици като например С++ и др.).
  • Две са частите от инвестиционния проект на всяко сграда, която предстои да се изгражда: "Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване" и "Енергийна ефективност“, които изработва „Енергийният инженер“ с проектантски права.
  • Обследването за енергийна ефективност както на сгради, така и на промишлени системи, както в процеса на проектиране, така и в процеса на експлоатация се извършва от екип с участието на „Енергийният инженер“.

Колко студенти и докторанти обучава катедрата? Какво мотивира студентите да изберат специалности към катедра „Топлотехника“?

За периода от 2015 до 2019 г. в катедрата се обучават около 239 студенти от ОКС „бакалавър“ и „магистър“. Оказва се, че това не е голям брой, тъй като търсенето на специалисти с образование в областта на топлотехниката е по-голямо от броя на специалистите по топлотехника на пазара на труда. В това се състои и основната мотивация на студентите да се обучават в специалността - на първо място това е успешната професионална реализация. През последните пет години броят на докторантите, обучавани в катедра „Топлотехника“, се увеличи до 19.  Трима от докторантите успешно защитиха дисертации и придобиха ОНС „доктор“. 

Има ли интерес от студенти от чужбина?

В катедра „Топлотехника“ обучаваните чуждестранни студенти са основно по договори за студентска мобилност с университети в Германия, Португалия, Полша, Румъния и Турция по програма Еразъм +. През две поредни години студенти от Yalova University, Турция бяха обучавани в катедрата един семестър по избрани от тях специализиращи дисциплини като „Вентилационна и климатична техника“, „Топлообменни апарати“, „Топлотехнически измервания“ и други.  През 2016 год. успешно се дипломира наш чуждестранен студент, който завърши пълния четиригодишен курс за бакалаври по специалност „Топлотехника“.

С какви професии се реализират след завършването си Вашите студенти?

Голяма част от дипломираните в катедра „Топлотехника“ студенти се реализират в сферата на инвестиционното проектиране и изграждането на сградни отоплителни, вентилационни, климатични и хладилни инсталации. Често тази дейност я съчетават и с осъществяването на технически надзор на строежите или консултантска дейност в сферата на енергийната ефективност на сгради и промишлени системи. Това продиктува и идеята на катедра „Топлотехника“ от новата учебна година (2020/2021) да стартира обучението по новата специалност „Топлотехника и инвестиционно проектиране“.

Много от студентите ни, успешно дипломирали се по специалност „Топлотехника“, основават свои фирми, действащи в сферата на строителството или търговията с топлотехнически съоръжения. Други намират своята реализация в енергетиката - като инженери в газоразпределителни и топлофикационни дружества или в индустрията (хранителната, фармацефтичната, химическата и др. промишлености).

Някои от дипломиралите се студенти избират да се реализират като инженери по поддръжка и експлоатация на корабни хладилни и климатични уредби, а други – в контролно – административните органи на селищните системи.

Катедрата работи ли с фирми, които предоставят стипендии? Самата катедра има ли практика да съдейства на студентите  да участват в стипендиантски програми?

Катедра „Топлотехника“ поддържа партньорски отношения с много организации и фирми. Те осигуряват чудесни условия за ефективното и безопасно провеждане на практическото обучение, които включват достъп на студентите до производствени мощности, достъп до системите за отопление, вентилация и климатизация, хладилни и топло-масообменни инсталации и осигуряване на възможности за стаж в реално време.

През последните години немалко на брой фирми се включиха в кандидат-студентската кампания като поемаха първата такса на студенти, записали специалност „Топлотехника“, а някои от тях, като „Sunsystem”, например, имат и към момента актуална стипендиантска  програма. Сред фирмите - партньори на катедрата са „Tessy”, „Веолия“ (Топлофикация – Варна),  “Дамвент“, „Солвей Соди“, „Елдом инвест“, „Климаком“. Помагат ни и много други наши бивши възпитаници, които са успешни управители на собствени фирми или проектанти в сферата на инвестиционното проектиране като инж. Александър Георгиев от “HVAC construction”, инж. Александър Маринов – проектант по част „Отопление, вентилация и климатизация“ и експерт по „Енергийна ефективност“, инж. Емил Атанасов от „Атанасов клима“ и т.н.

Споделете повече за успешно реализирани Ваши студенти.

Тези, които може би най-добре олицетворяват идеята, че „Топлотехника“ е специалност с традиции, приемственост и бъдеще, са младите членове на катедрата - гл. ас. д-р инж. Надежда Досева, гл. ас. д-р инж. Кръстин Йорданов и ас. инж. Денка Кънчева Само допреди десет години те бяха студенти в специалност „Топлотехника“. Освен с изключително активната си работа в учебния процес, днес те успешно разработват и реализират научноизследователски и инженерни проекти в партньорство с бизнеса.

Трудно би било да се изброят всички наши възпитаници, които са реализирани успешно в сферата на топлотехниката. Всеки един от тях е постигнал немалко професионални постижения, заемайки определен пост в дружество или фирма. Както бе отбелязано, повечето възпитаници на катедрата притежават силата да основат свои фирми или да бъдат управители на такива. Част от тях са инж. Стоян Крайчев - регионален управител и инж. Георги Зафиров - сервизна дейност и ръководене на обекти в „Климаком Инженеринг Варна“ (официален представител на Mitsubishi Electric Air conditioning division за България); инж. Стоянка Георгиева, инж. Иван Лапов, инж. Цветомир Цурински, ръководещи дейността в „Чил комерс“ ООД, гр. Варна; инж. Александър Георгиев – управител на „HVAC construction”, Варна; инж. Емил Атанасов – управител на „Атанасов клима“; инж. Станимир Станчев – управител на „Виес“ ООД – фирма, основана през 2001г. и специализирана в областта на вентилацията, климатизацията и отоплението и много други.

Една част от възпитаниците на катедрата осъществиха успешна кариара и в чужбина като д-р инж. Венета Григорова, която защити докторат при съвместно попечителство от ТУ-Варна и Университета в Нант и се занимава с научна работа във Франция, инж. Станислав Велинов - проектант в проектантско бюро в Берлин, инж. Онур Мустафа, който работи в Австрия и др.

В какви научни проекти участва съставът на катедрата?

Преподавателите от катедра Топлотехника, докторанти и студенти са участвали в изпълнението на 9 научно-изследователски проекти, финансирани от ТУ- Варна.

Допълнително активно участие има и в следните национални проекти по различни опера-тивни програми:

  • Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН 2013-2014 „Студентски практики – Фаза 1”. Оперативна програма “ Наука и образование за интелигентен растеж”. 2016-2018г. - участва 1 преподавател от катедра "Топлотехника" – доц. д-р инж. Пенка Златева и ас. Дамянка Димитрова.
  • Проект № BG16RFP002-1.005-0017-С02/16.05.2018 “Разработване на нови мето-ди и технологии за производство, реализирани като самостоятелен мехатронен продукт или вграждани като част от мехатронен агрегат с цел подобряване на ефективността, качеството и екологичността на производството” по ОП "Иновации и конкурентноспособност" 2014 – 2020 – участват 2 преподаватели от катедра „Топло-техника“ - доц. д-р инж. Даниела Чакърова и доц. д-р инж.Иринка Павлова;
  • Проект № BG16RFOP002-1.005-0283-C01 „Разработване на прототип на електромагнитен генератор на топлинна енергия“ по ОП "Иновации и конкурентноспособност" 2014 – 2020 – участва 1 преподавател от катедра „Топлотех-ника“ гл. ас. д-р .Надежда Досева.

През последните 15 години в катедрата се формираха екипи, които през Високотехнологичния парк на ТУ – Варна участват в проектирането на сградни инсталации за отопление, вентилация и климатизация и енергийна ефективност. Има създадени два екипа от консултанти по енергийна ефективност, които успешно участва във всички оперативни програми през последните години.