На 17.07.2020 ректорът на Висше училище по телекомуникации и пощи – проф. д-р Миглена Темелкова и проф. д-р инж. Венцислав Вълчев- ректор на Технически университет-Варна, подписаха  споразумение за двустранно сътрудничество.

Със сключената договореност двете висши училища декларираха готовността си да провеждат съвместна образователна и научна работа с цел повишаване качеството на образованието и да дадат по-голям принос за развитието на българската наука и икономика.. Съгласно споразумението двата ВУЗ-а заявиха готовността да си партнират „водени от разбирането, че за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие е необходимо взаимодействие и партньорство между академичните среди, имащи желание да реализират съвместни действия, които да спомогнат за преодоляване на младежката безработица и недостига на квалифицирани кадри в ключови сектори“.

Споразумението предвижда двата университета да си сътрудничат в дългосрочен план по отношение на академични, научни и приложни инициативи, които да насърчават съвместни участия на преподаватели и студенти в научноизследователски, научноприложни и образователни програми, финансирани на национално или международно ниво.Те ще насърчават обмена на знания, съвместни обучения, организиране на курсове за повишаване на квалификацията и преквалификация на преподаватели и изследователи.

Очаква се сключеното споразумение за сътрудничество между двата уважавани университета да подпомогне дългосрочното взаимодействие и координирането на усилията на техните академични колективи в полза на обществения интерес.