Научен колектив от ТУ-Варна под ръководството на доц. д-р инж. Ярослав Аргиров вече трета година работи върху техниката и технологията на триизмерното моделиране с холографска апаратура. В резултат на завършените проекти през 2018 и 2019 г. в ТУ-Варна е открита нова лаборатория за „Изграждане, 3D сканиране и принтиране на технологични обекти“, също е дооборудвана със съвременна заваръчна апаратура общоуниверситетската лаборатория по заваряване. На базата на постигнатите научни и приложни резултати със закупената апаратура по научен проект ДП-2/2020 научният колектив реализира нова установка за триизмерно моделиране с холографска апаратура. Разработената установка ще позволи въвеждане на нов съвременен метод за проектиране и презентиране на технологични и архитектурни обекти с което ще се популяризира ТУ-Варна. При реализирането на холографската установка в проекта, допълнително са конструирани няколко уникални установки за формоизменение на използваните материали и профили с цел постигане уникалната форма и точни размери на установката.

Новата установката за триизмерно моделиране и презентиране на архитектурни и технологични обекти, чиято визуализация да се осъществява с холографска апаратура се състои от хардуерни и периферни устройства, които софтуерно са комбинирани да работят синхронизирано и предават триизмерно холографско изображение на моделирания с компютърна програма технологичен или архитектурен обект. Установката е конструирана като мобилна и с възможност за разглобяване и позициониране на различни места, което ще позволи нейното представяне на изложения от национален и международен мащаб.

Изградената  установка ще позволи бъдещо кандидатстване за участие в нови изследователски програми и конкурси, с което ще се популяризира  дейността на преподавателския и научен състав в ТУ-Варна, а също ще позволи обучение на студентите в нови иновативни методи за проектиране и презентиране, равностойни на международните.

 

Ръководител на проекта: доц. д-р инж. Ярослав Аргиров

Участници в проекта:

  1. Доц. д-р инж. Николай Атанасов, кат. „МТМ“
  2. ас д-р инж. Татяна Мечкарова, кат. „МТМ“
  3. ас д-р инж . Анелия Стоянова, кат. „ТМММ“
  4. Десислава Петкова – студент, кат. „ККММ“
  5. Габриела Балева- студент, кат. „ИД“
  6. Стоян Тодоров - докторант, млад учен, кат. „МТМ“
  7. Доц. д-р инж. Георги Стефанов Антонов, кат. „МТМ“