Екип на ТУ – Варна с ръководител  проф. д-р инж. Венцислав Вълчев разработи успешен проект в процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища". Привлечени са приблизително 2 млн. лв. за модернизация на Университета. Основните цели на проекта са модернизацията на учебното съдържание (учебни планове и учебни програми) и на материално техническата база за обучение в ТУ – Варна чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието.

Ще се създаде нова интердисциплинарна Бакалавърска програма „Интелигентни транспортни системи“. Планира се и работа по съвременната Бакалавърска програма „Изкуствен интелект“.

В рамките на проекта ще се разработят и  нови Магистърски програми: “Smart Cities”, “Интелигентно производство на електрическа енергия“ и  “Интелигентни системи за дома, офиса и медицината”.

Важна част от средствата са насочени за съвременни компютърни системи и софтуер.

ТУ Варна постигна повишено качеството на обучението и насоченост към нуждите на бизнес средата чрез създаване и въвеждане на интердисциплинарни учебни програми, фокусирани изцяло върху подготовката на специалисти, за които има сериозно търсене и осезаем недостиг на подготвените кадри на настоящия пазар на труда.

Проектът стартира тази есен. Партньори на водещата организация -ТУ - Варна са  ТУ – София, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и ТУ – Габрово.