На 25.06.2021г. в зала 1 на Фестивалния и конгресен център се проведе Общо събрание на Технически университет – Варна за отчитане на дейността му през изминалата година.

В своя отчетен доклад ректорът на университета – проф.д-р инж. Венцислав Вълчев представи пред академичната общност основните резултати от дейността на ТУ – Варна.  Той отчете напредък по всички макро показатели на Университета:

  • Значително увеличение на основната работна заплата на академичния състав (30% до 60%), благодарение на ефективната финансова политика на ръководството на ТУ-Варна
  • Увеличен общ брой на обучавани студенти с 5,7% (спрямо предходния едногодишен период)
  • Увеличена бюджетна субсидия с 6,57% и собствени приходи с 4,3% (спрямо предходния едногодишен период)
  • Обемът на привлечените средства от проекти е нараснал до 3 мил. лв., в сравнение с 1.49 мил. лв. за предходния период.
  • Успешна институционална акредитация, която осигурява нарастване на рейтинга на ТУ-Варна и увеличаване обема на финансиране на професионалните направления (средно със 130 хил. годишно)
  • Поддържане на диалога и деловото партньорство с МОН и осигуряване на допълнителни средства (700 хил. лева), повишаване на доверието на обществеността към ТУ-Варна;
  • Осигуряване на качествено обучение в среда на пандемия и ограничения;
  • Мобилизиране и израстване на кадровия състав, както и мерки за по-нататъшно развитие на ТУ-Варна като модерен университет.

След анализа на постигнатото през изтеклата година, проф. Вълчев очерта основните приоритети в по - нататъшната работа на ръководството на университета и акцентите в инвестиционната му политика. Последва дискусия по най – важните проблеми на академичната общност и предложения за тяхното решаване.