ТУ-Варна получи много висока оценка от Националната агенция за администриране на програма ЕРАЗЪМ в България – “Център за развитие на човешките ресурси” за последната година. Качеството на изпълнение на проектните дейности на университета е оценено с 97 от 100 възможни точки

Студентите, преподавателите и административния персонал на ТУ-Варна продължават да имат практически неограничена възможност за участие в международен обмен с повече от 80 университета в страните от Европейския съюз, Турция, Северна Македония, Албания и Сърбия, партниращи на университета по програма Еразъм+. Програмата осигурява индивидуални мобилности с цел преподаване, обучение или провеждане на практика с продължителност от няколко дни до няколко месеца, като участниците получават значителна безвъзмездна финансива подкрепа.

Чрез участие в международен обмен, преподавателите обменят опит, добри практики, запознават се с дейността в други университети, общуват със свои колеги и навлизат в културната и социална среда на други държави.  Разширявайки своите хоризонти чрез обучение в интернационални университети или стаж в чужди компании, студентите подобряват подготовката си и стават по-конкурентоспособни на глобалния пазар на труда.

Тези възможности, предоставяни на студентите, обучавани в ТУ-Варна, допринасят за повишаване интереса към специалностите на университета. Инженерно образование с опит в международна среда е привлекателно за младите хора, за получаване на по-добра подготовка за бъдеща професионална реализация в различни сфери.

Последната отлична оценка за ТУ-Варна е изложена в писмо до Ректора на ТУ-Варна с вх. №  2698/30.06.2021 г. от Директорa на Центъра за развитие на човешките ресурси. Писмото потвърждава приемането на крайния отчет на договор № 2019-1-BG01-КА103-061670, свързан със студентските и преподавателските мобилности по програма “Еразъм+” през академичната 2019/2020 г.

Изпълнението на проекта е в съответствие с принципите, заложени в Еразъм Хартата за Висше образование. Добрите резултати се определят от факта, че ТУ-Варна се придържа стриктно към правилата за администриране на програма „Еразъм+“.

Количествените и качествени цели на проекта са достигнати, при това в условията на рестрикциите на пандемичната обстановка. Този успех се дължи на отличния административен капацитет и опит на ТУ-Варна в управлението на програма „Еразъм+“.

Технически университет-Варна е част от европейското пространство за образование и ежегодно нараства броя на студенти от европейски университети, които избират да се обучават в университета. Участниците в мобилности декларират висока степен на удовлетвореност от участието си в програмата. Сравнителният анализ показва недостатъчно висок интерес към студентска мобилност с цел обучение и предстои да нараства този вид мобилност.

Програма „Еразъм+“ е основен инструмент за изпълнение на Стратегията за интернационализация на Технически университет-Варна и за поддъpжане на евpопейски стандарти за качество на обучението. В интернет страницата на университета може да бъде намерена подробна информация за програмата -  https://erasmus.tu-varna.bg