ТУ-Варна спечели пореден международен проект по процедура „ HEI Initiative - Innovation Capacity Building for Higher Education “  към Европейския Институт за Иновации и Технологии (EIT).

Проектът CloudEARTHInnovation с бюджет 1,2 млн. евро има за цел изграждане и развитие на предприемачески капацитет и иновации във Висшите учебни заведения чрез създаване на Европейска мрежа от Университети. Чрез повишаване на знанията за използване на големи масиви от данни и приложението на изкуствения интелект в областта на екологията и околната среда, ще бъдат решавани проблеми, свързани с намаляване на замърсяването и ограничаване на климатичните промени. Бенифициент по схемата е консорциум включващ пет университета (ТУ Варна, The University of Edinburgh, The University of Alicante, UiT The Arctic University of Norway, University of Applied Sciences Burgenland) и един представител на бизнеса в лицето на компанията  G-Force.

Основните акценти в проекта са свързани със засилване на взаимодействието между висшите училища, намаляне на пропастта между научноизследователската и образователна дейност, между бизнес и образование, както и увеличане на иновационния и предприемаческия капацитет на студенти и преподаватели. Дейностите включват разработване на съвместни нови курсове, семинари и програми за обучение, отговарящи на съвременните нужди на обществото и бизнеса. В рамките на проекта ще бъдат създадени нови инструменти за внедряване на бизнес модели в подкрепа развитието на стартиращи компании в сферата на екологията и опазването на околната среда. Очаква се сътрудничеството между студенти и преподаватели от една страна и бизнес общността, от друга, да доведе до установяване на нови видове партньорства (съвместни изследвания, стажове, стартиране на нови компании, трансфер на технологии и др.).

ТУ-Варна, използвайки научния си и експертен потенциал в сферата на технологиите, ще разработи необходимата за нуждите на проекта цифрова инфраструктура „CloudEARTH Digital Innovation Hub“. Тя ще бъде използвана за  съхранение и обмен на данни между заинтересованите страни: висши училища, бизнес и общество. Инфраструктурата включва и създаването на физически иновационни пространства във всяко от висшите училища. Това ще позволи създаване на иновационни екосистеми, целящи подпомагане на стартиращи компании при внедряване на успешни модели на управление, кръгова икономика и ниско емисионни производства, както и осигуряване на нужния капацитет по отношение на квалифицирани човешки ресурси.

EIT HEI INITIATIVE Innovation Capacity Building for Higher Education

Информация в Портал за Наука