Технически университет – Варна, съвместно с машиностроителни компании в региона и страната, поставиха началото на тясно сътрудничество между образование и бизнес поради изключително високото ниво на търсене на машинни инженери на пазара на труда. В основата на доброто сътрудничество е засилената комуникация между ТУ – Варна и представители на бизнеса. Ежегодното адаптиране на учебните планове и програми, както и постоянното модернизиране на учебното съдържание, е съгласувано с бизнеса, за да бъде максимално адекватно на бързомодернизиращата се работна среда. Търсенето на висококвалифицирани кадри в сферата на машинното инженерство се засилва в последните години и Технически университет – Варна предоставя възможност за обучение на кадри в сферата.

Специалности „Компютъризирани технологии в машиностроенето“, „Машиностроителна техника и технологии“ и  „Производствен инженеринг“ осигуряват кадри, подготвени за съвременните потребности на производството, способни да работят в условията на компютърно интегрирана работна среда и да се обезпечи тяхната успешна реализация след завършване на университета.

Дипломираните машинни инженери на ТУ-Варна, са част от работните екипи на фирми като TESY LTD, “ИНХОМ-98" ООД, АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България ЕООД, СОЛВЕЙ СОДИ АД, ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД, Алкомет АД, Римакем” ЕООД и много други. Голяма част от тях намират успешна реализация и в чужбина. Отличната подготовка на нашите студенти е и причина представителите на машиностроителния бранш да продължават да търсят своите кадри сред завършващите спец. „Компютъризирани технологии в машиностроенето“, спец. „Машиностроителна техника и технологии“ и спец. „Производствен инженеринг“ на ТУ-Варна, при условия на гарантирана професионална реализация и високо стартово заплащане поради липсата на специалисти в областта.

В продължение на решаването на този основен проблем и в желанието си ТУ-Варна да бъде мост между бизнеса и обезпечаването му с необходимите кадри, катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ организира кръгла маса за Деня на машиностроителя, отбелязван ежегодно през месец Октомври. Участие ще вземат представители на бизнеса в областта на машиностроенето и машинното инженерство. Предварително определените основни теми на кръглата маса са:

  • Проблеми пред развитието на машиностроенето;
  • Определяне на нуждите от висококвалифицирани специалисти в областта на машиностроенето;
  • Анализ на причините за отлива от и събуждане интереса на новото поколение към машинното инженерство;
  • План за съвместни инициативи на ТУ-Варна и Бизнеса при мотивация и обучение на машинни инженери съобразно изискванията на XXI век.