Катедра „Екология и опазване на околната среда” организира Ден на отворените врати за опознаване и взаимодействие с училища и заинтересовани институции

Още в началото нановата 2016 г. университетското ръководство утвърди ново начинание за съвместна дейност с ангажирани в образованието на ученици и студенти институции. Договорените направления предвиждат:

* по-ефективно информиране на учениците в общообразователните училища и професионалните гимназии, мотивиращо обучение в университета

* Участие на учители от професионалните гимназии в университетски форуми, за да се запознават със съвременни научни и технически постижения.

* Подобряване на квалификацията на учители по практика

* Всяка година да се провежда месец на професионалното ориентиране

* Провеждане на средношколски практики и работа по проекти в лабораториите на университета

* Университетски преподаватели да изнасят лекции пред ученици от професионални гимназии и училища и да стават ръководители на техни дипломни работи

* РИО да съдейства за провеждане в университета на регионални и национални олимпиади и състезания по техническите дисциплини

* РИО да информира училищата за предстоящи Дни на отворените врати в университета по отделни специалности

* Да се разработи регламент за кандидатстудентски преференции за ученици, постигнали добри резултати на национални и областни олимпиади и състезания

Първият от предвидените по Споразумението „Дни на отворените врати”
се проведе в Конферентната зала на университета при изключителен интерес от страна на двете заинтересовани институции, както и от училища, експерти от община Варна, неправителствени организации. Отговорността да застане на старта на инициативата пое катедра „Екология и опазване на околната среда”.

Отговорните партньори: инж. Христова, г-жа Генова (и двете от РИО – Варна), зам.-ректор доц. Минчев и доц. Крачунов (от ляво надясно).

Естествено, първият акт от работата на бъдещите партньори беше взаимното опознаване. Водещият на срещата, ръководителят на катедрата доц. д-р Христо Крачунов, представи дейността на двете катедрени специалности – „Инженерна екология” и „Защита на населението при бедствия и аварии”. При първата са налице и магистърски програми, при втората, по-новата – такива предстоят. Специалност „Инженерна екология” е единствена за страната с уникалното съчетание на инженерна и екологическа подготовка в бакалавърската си програма. Това дава на дипломираните широк профил от възможности за професионална реализация.
Обучението в специалност „Защита на населението при бедствия и аварии” е в задочна форма и с продължителност 5 години. Дипломата за висше образование е с професионалната квалификация „Риск инженер”, което също предоставя отлични възможности за трудова реализация. Освен специфичните знания и умения, специалността включва придобиване на хуманитарна, икономическа и общоинженерна подготовка, съчетана с експлоатация на техническо оборудване.
Доц. Крачунов представи и 6-те доценти, преподаващи различни дисциплини в катедрата, както и 10-те докторанти, на чието съдействие ще могат да разчитат училищата и техните възпитаници.

Ответната страна по договореностите – Регионалният инспекторат,
бе представена от неговия началник г-жа Венцеслава Генова. „Тук присъстващите сме се посветили на новаторската за България идея, определи тя, двете подсистеми на образованието – средно и висше – да осигуряват на младите хора информиран избор как да продължат пътя си в живота, как да се изграждат като стойностни личности. Добре би било учениците да добиват представа и за научните дейности в университета, като при възможност се включват в провеждането им.
В допълнение ст. експертът по професионално образование инж. Диана Христова, отговаряща за сътрудничеството с университета, призова преподавателите от съответните факултети и катедри да съдействат на училищата при предстоящия регионален кръг на състезанията по приложна електроника, по техническо чертане, за най-добър монтьор и водач на МПС.
Изказванията на представители на училищни ръководства показаха желанието и готовността им да партнират на университета и на РИО - Варна, в общите усилия за ранна професионална ориентация и подготовка на средношколците. Този процес дори вече е в ход, споделиха участници в срещата от няколко гимназии, чиито ученици са посетили при голям интерес Тренажорния комплекс и отделни лаборатории на университета.
В Деня на отворените врати се открои и една международна форма на вече скрепено с договор сътрудничество в образованието. Доцентът от Национален университет „Лвовска политехника” в Украйна, Татяна Бубела открои възможностите за двустранна разменна подготовка на докторанти от гр. Лвов и ТУ – Варна, за защита на дисертации, за участия в международни конференции и международни проекти по програмите Еразъм + и Хоризонт 2020. Началото на това сътрудничество вече е дадено със създаването на съвместни учебни пособия по устойчиво развитие и стандартизация, с акцент екология.
След полезните разговори и посещенията в лаборатории, участниците в срещата се увериха, че вратите на университета остават широко отворени за всички учебни направления.

Николай ЖЕКОВ