В навечерието на своята 60 годишнина, ТУ – Варна, неговото ръководство и ректорът проф. Венцислав Вълчев, получиха от МОН една от най – високите оценки за извършеното през изминалата година. МОН дава тази оценка за първи път във връзка с нововъведената процедура по отчитането на Политиките на университетите, утвърдени от Министъра на образованието и науката.

            Политиката на ТУ – Варна включва амбициозни цели (общо 6 цели), конкретни измерими задачи (общо 38 задачи) и индикатори за изпълнение в областта на учебната, научната, кадровата и други дейности на университета, които са в синхрон и отразяват заложените в Мандатната програма на проф. Венцислав Вълчев.

            При максимално възможна оценка 4.00, ТУ – Варна е оценен с 3.89, което представлява 97.25% изпълнение!

            Отбелязан е сериозен напредък във всички важни за Университета сфери:

  • актуализация и дигитализация на учебното съдържание и учебния процес;
  • сериозен ръст научната дейност и на привлечени средства за проекти (над 3 млн. лева за последната година) и видимо присъствие на ТУ Варна в Европейското научно пространство;
  • утроен брой на новоприети студенти в АЕО, общо от 14 страни;
  • сериозен ръст на работните заплати на академичния състав (30% до 60%).

            Този висок успех се дължи на последователната политика, следвана от  ректора проф. Венцислав Вълчев и неговия ръководен екип в посока на устойчиво развитие на ТУ – Варна, като конкурентоспособен, динамичен в развитието и адаптивен към промените във външната среда  европейски образователен, научно – изследователски, иновационен и предприемачески център.

            Адмирации и благодарност и на академичния и административен състав на университета за постигнатите успехи и развитие на Университета!

            Успешен старт на юбилейната 60 годишнина на ТУ – Варна!