Предстои откриването на шест нови учебни и научноизследователски лаборатории в Технически университет – Варна. Новата модерна материално техническата база за обучение и практика включва съвременно оборудване на стойност над 250 хиляди лв. за компютърни системи и софтуер. Осигуряват се  100 броя нови работни станции в ТУ-Варна. Това ще даде възможност за качествено обучение на студенти в ОКС Бакалавър, магистри и докторанти и широкото прилагане в университета на най-новите средства за цифровата трансформация на висшето образование.

Със съвременната си материална база за обучение  ТУ-Варна се нарежда на водеща позиция сред българските технически университети и предлага висококачествено обучение по интердисциплинарни учебни програми, фокусирани изцяло върху подготовката на качествени специалисти с насоченост към нуждите на бизнес средата. 

Модернизацията на обучителния процес и новата IT техника и софтуер  се осигурява със собствени средства и средства по проект №BG05M2OP001-2.016-0028-С01, "Модернизация на висшите училища“, приблизително 2 млн. лева, по който ТУ-Варна работи в партньорство с ТУ-София, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас и ТУ-Габрово.