Преподаватели от катедра „Екология и опазване на околната среда“, докторанти и студенти от специалностите „Инженерна екология“ и „Защита на населението при бедствия и аварии“ взеха участие в акция от 30.04 до 01.05 в град Тутракан, за почистване на макроотпадъци  от „горещи точки“ по поречието на българската част на река Дунав. Ръководител на групата доброволци от ТУ-Варна беше доц. д-р Даниела Тонева – ръководител на катедра „Екология и опазване на околната среда“.

Акцията бе част от мащабна инициатива, в рамките на международен проект Tid(y)up „Следвайте пластмасата от източника до морето: Тиса-Дунав, интегриран план за действие за премахване на пластмасовото замърсяване на реките “, в който си партнират участници от България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна, Сърбия и Австрия.

Почистването на българския участък на река Дунав беше организирано от Института по океанология при БАН и Сдружението за развитие на туризма в региона на Тутракан. В него взеха участие доц. Виолин Райков, ръководител на проекта за ИО- БАН, представители на унгарския партньор и доброволци от България, Румъния и Унгария.

Събитието беше специално уважено от Министъра на околната среда и водите - Борислав Сандов.

Доброволците имаха възможност да получат нови знания за речните и морските отпадъци по време на лекционния панел на акцията, който предизвика голям интерес. 

Ентусиазмът и активната работа по почистване на българския бряг в 12 километров участък в района на гр. Тутракан, както и на водите на реката, даде своя резултат.  Предадени за рециклиране бяха над  2 тона пластмасови отпадъци.