В почистване на част от границата на ботаническата градина се включиха студенти от I курс, специалност „Агрономство“ на ТУ-Варна. Замърсяванията с битови отпадъци от недобросъвестни граждани в и по периферията на парка не са безпрецедентни за ботаническите градини. Като член на Световния съвет на ботаническите градини (BGCI) и следвайки Глобалната стратегия за консервация на растения (GSPC), Университетски ботанически градини осъзнават огромната роля за повишаване вниманието на студенти и ученици към опазване на биоразнообразието в урбанизираните територии и насърчават своите посетители за изхвърляне на битовите отпадъци само на обособените за това места.

Инициативата е част от събитията на УБГ – Варна по повод Международния ден на биологичното разнообразие - 22 май 2022 г.