Работна среща на ръководствата на „Агрополихим“ АД и „Римакем“ ЕООД с представители на Машинно-технологичен факултет на ТУ – Варна, в лицето на зам. декан УД доц. д-р Георги Антонов и ръководител катедра „Материалознание и технология на материалите“ доц. д-р Николай Атанасов се проведе на 15 юни 2022 г.

Основни теми в проведените разговори бяха състоянието на машиностроителното образование у нас и в региона, внедряването на нови материали и технологии, нарастващото търсене и обем на машиностроителна продукция и свързаната с това, все по-остра нужда от инженерни кадри с машиностроително образование. Като сериозен проблем беше изтъкнато и значителното повишаване на средната възраст на работещите в бранша и невъзможността за осъществяване на приемственост.

Бяха представени и обсъдени възможностите за подготовка на машинни инженери в спец. „Машиностроителна техника и технологии“(МТТ) в ТУ – Варна. Набелязани бяха съвместни действия за повишаване на интереса у младите хора към машиностроителното образование и професия. Специално внимание беше отделено на прилагането на гъвкави форми на обучение, съобразени със съвременните реалности.