Устойчиво повишаване на качеството на обучението според рейтинговата система на Университетите в България отбелязва ТУ - Варна. 

Крайните коефициенти от рейтинговата система за качество, за всички професионални направления в ТУ – Варна за новата учебна година са повишени (коефициенти по реда на ПМС №328/30.11.2015 г. 2021/22).

Най-сериозните повишения на коефициентите за качество са в професионалните направления: „Машинно инженерство“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Растениевъдство“ и „Електротехника, Електроника и Автоматика“.

Постигнатото признане е резултат от успешната модернизирация и качествено обучение; актуализиране на учебното съдържание; създаване на нови бакалавърски и магистърски специалности; реализирани възможности за кариерно израстване на преподавателите; активно участие в европейски проекти; подобряване на материалната база чрез прилагане на иновативни решения и взаимодействие с бизнеса / ИКТ Клъстер - Варна, Siemens, KBC, DXC Bulgaria, AES Гео Енерджи, АЕЦ Козлодуй, Елдоминвест, Endava, Blubito Sofia, ВМЗ ЕАД, МТГ- Делфин АД и др./

Юбилейната учебна 2022/23 г. стартира и с 4 нови бакалавърски програми – Изкуствен интелект, Киберсигурност, Интелигентни транспортни системи (Автомобилна електроника) и Строителен мениджмънт.

Броят на чуждестранните студенти в ТУ – Варна е трикратно увеличен за последната година, което доказва нарасналата разпознаваемост на университета в международен мащаб.

Висока оценка на институционалната акредитация (9.31) позволява обучението на 12 000 студенти и докторанти.

Продължава работата по 22 проекта с национално финансиране, 8 международни проекта и 4 проект по ERASMUS+. Обемът на привлечените средства от проекти е удвоен над 3 млн. лева годишно.