Световният ден на водата - 22 март събра в Технически университет – Варна студенти от специалностите: „Инженерна екология” и „Защита на населението при бедствия и аварии” с дългогодишните партньори от Басейнова дирекция „Черноморски район“, Варна: инж. Явор Димитров, директор на дирекцията, инж. Георги Янев, началник отдел „Планове за управление“, Стела Барова, началник отдел „Опазване на морските води и мониторинг“ и инж. Нели Тодорова, специалист връзки с обществеността.

Дискусията беше открита от модератора на срещата доц. д-р инж. Анна Симеонова, преподавател в катедра "Екология и опазване на околната среда", която приветства гостите и даде думата на инж. Явор Димитров за приветствие към студентите. Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“, Варна поздрави младите хора за избора им да се насочат към изучаването на най-търсените съвременни професии, свързани с екологичните проблеми на нашето общество и опазването на околната среда за идните поколения, след което връчи поздравителен адрес на ръководителя на катедрата – доц. д-р Даниела Тонева.

Аудиторията бе запозната с презентации за значението и проблемите на водата, за плановете за управление на риска от наводнения и плановете за управление на речните басейни. Студентите проявиха голям интерес и загриженост за общото състояние на околната среда и по-конкретно на водните басейни и се включиха активно в продължилата около два часа дискусия. Обсъдиха се и възможности за по - голямо участие на студенти от двете специалности към катедрата в работата на Басейновата дирекция на терен, с цел повишаване на тяхната практическа подготовка.