С решение на Академичния съвет на Технически университет – Варна, проф. д.т.н. Асен Недев Атанасов беше удостоен с почетното звание "доктор хонорис кауза" по предложение на декана на Корабостроителен факултет доц. д-р инж. Илия Хаджидимов  и по инициатива на катедра "Корабостроене, корабни машини и механизми". Наградата се връчи във връзка с честването на 60-годишния юбилей на специалност "Корабни машини и механизми", както и за изключителни заслуги към развитието на науката, образованието, академичния състав и просперитета на Технически университет – Варна.

Тържествената церемония за присъждането се състоя на 6 ноември 2023 г. в рамките на проведеното Общо събрание на ТУ – Варна.

Проф. д-р Драгомир Пламенов, ректор на университета, запозна присъстващите преподаватели, служители и студенти с богатата биография на проф. Асен Недев и му връчи Почетна награда "Крилата на науката" / Икар / и Почетен диплом "доктор хонорис кауза" с думите: "Благодарим на проф. Недев за голямата научна школа, която той е създал и развил в нашия университет. Той не само има множество последователи, но и е оставил трайния отпечатък на своя период на управление чрез значимото преименуване на ВМЕИ – Варна в Технически университет – Варна… Пожелаваме Ви още много сили, за да подкрепяте младите хора."

По традиция почетният "доктор хонорис кауза" сподели спомени и изнесе публична лекция пред аудиторията на тема: „Разпознаване на образи и оптимално стохастическо управление.“

Той написа своето послание в почетната книга на ТУ – Варна: „Пожелавам на моя университет да продължи академичната традиция и университетската идея.“

Професионална автобиография:

Проф. Асен Недев завършва специалност „Корабни машини и механизми” в първия випуск на ВМЕИ – Варна през 1968 г. След конкурс постъпва на работа като асистент по „Измервателна техника” към катедра „Топлотехника” на ВМЕИ. През 1974 г. защитава в Морска академия „адм. Макаров” гр. Ленинград дисертация за научна степен к.т.н. на тема „Техническа диагностика на корабни ДВГ с помощта на ЕИТ”. През 1977 г. е избран от научен съвет по ЕТМ към ВМЕИ – София за доцент по „Автоматично регулиране на КММ” за нуждите на кат. Топлотехника при ВМЕИ – Варна. През 1989 г. защитава дисертация за получаване на научна степен д.т.н. на тема: „Диагностика и управление на техническата експлоатация на корабна техника”. През 1991 г. е избран за професор по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”.

Ректор на Технически Университет - Варна за период 1991 -1999 г.

Като създател на научна школа по „Диагностика и разпознаване на образи“ е подготвил 35 доктора, 21 от които са обучавани в ТУ-Варна, а останалите - в други университети в България и чужбина. Издал е в съавторство със сътрудниците си 16 книги и учебници. Автор е на над 500 научни труда, издадени в България, Русия, Германия, Чехия, Сирия, Гърция и др. Ръководил е 34 проекта по Европейски програми и над 50 научноизследователски проекта. Резултатите от административно-управленческата дейност на проф. Недев се свеждат до: поставяне на основите на цялостната дейност на ВМЕИ – Варна след въвеждането на академичната автономия и оттеглянето на държавата от прякото управление на висшите училища, получаване на университетски статус на ВМЕИ – Варна и преобразуването му като ТУ-Варна; включване в структурата на ТУ-Варна на „Колеж по химическо машиностроене и автоматизация” и на „Добруджански технологичен колеж“; разкрива и утвърждава „Факултет по морски науки и екология” и нови специалности: Корабоводене, Експлоатация на флота и пристанищата, Екология, Електротехнологии, Инженерен дизайн, Публична администрация, Инженерна педагогика и др.

Постижения и заслуги:

 • Член на ВАК в продължение на два мандата. Докладвал във ВАК 74 процедури (от тях 21 за нуждите на ТУ- Варна);
 • Член на СНС по ЕТМ в продължение на 10 години. Бил е рецензент на 27 успешни хабилитации;
 • Експерт към М.Ф. „Св. Св. Кирил и Методий” по акредитация на немско-езиковото обучение в ТУ-София и по утвърждаване на специализанти в Германия;
 • Главен експерт кум ДКЕВР;
 • Експерт - консултант към НА „Пристанищна администрация“, 2007 до 2009
 • Гост професор към Морска Академия - Санкт Петербург, Морско училище -Варнемюнде, Университет - Рощок, Университет Касел;
 • Член на научни журита във ВВМУ „Н.И „Вапцаров“, „ВСУ - Варна“, ТУ - София, УХТ - Пловдив;
 • Председател на Спортно дружество „Академик“ - Варна (1993 -1997 г.) и носител на национални награди по акробатика и лека атлетика;
 • Притежава сертификати за оценка на енергийната ефективност, ОВОС, работа с термовизионна апаратура, корабен механик и капитан на кораб 40 б.р.т.;
 • Почетен жител на гр. Маями - САЩ и гр. Варна, както и член на „Интернационална академия по информатизация“, която е асоцииран член на ООН;
 • Почетен професор на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, Варна;
 • Включен в националната листа на членове на журита и арбитри към НАОА по седем специалности;
 • Отговаря на минималните изисквания за заемане на длъжността „професор“ и придобиване „НС Доктор на науките“;
 • Член на Борда на „Варненска корабостроителница“ ЕАД (1997 -1999 г.);