На заключителната пресконференция екипът, с ръководител проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, работил по проект № BG05M2OP001-2.016-0028-С01, ОП НОИР 2014 – 2020 „Модернизация на висшите училища: Технически университет – Варна, Технически университет – София, Технически университет – Габрово и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“, отчете постигнатите резултати.

На форумът присъстваха доц. д-р инж. Мария Маринова, зам.-ректор „Учебна дейност“ на ТУ – Варна, Диляна Танова – старши експерт в отдел "Техническа верификация", главна дирекция "Верификация" на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – офис Варна и преподаватели от екипа на проекта: проф. д-р инж. Валентина Маркова, доц. д-р инж. Емилиян Беков, доц. д-р инж. Ивайло Пенев, както и множество студенти от иновативните специалности, разкрити благодарение на проекта.

Проектът се осъществи в периода от 19.07.2021 г. до 31.12.2023 г. и беше на обща стойност от 1 962 759,48 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 1 668 345,56 лв. европейско финансиране и 294 413,92 лв. национално финансиране.

В рамките на периода в Технически университет – Варна е закупен хардуер за 254 хил. лв., който е инсталиран за ИТ мрежата на университета, софтуер за 30 хил. лева и са обучени над 40 преподаватели. Проведени са и четири Кариерни борси за студенти, като общо са участвали над 50 фирми – бизнес партньори.

Проф. Вълчев подчерта важността на проекта и за рейтинговата система и акредитацията на ТУ – Варна и ПН5.2 и ПН 5.3.

Целите на проекта:

  • Повишаване на качеството на висшето образование и неговата насоченост към нуждите на бизнес средата.
  • Изграждане на устойчива взаимовръзка между партньорите в рамките на тясно сътрудничество по изпълнение на проекта.
  • Насърчаване на мобилността на преподаватели и студенти чрез предвидените мобилности.
  • Модернизация на учебните програми и въвеждане на дигитално образователно съдържание.
  • Професионално развитие на преподавателите и подобряване на уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии.
  • Закупуване на ДМА - хардуер и софтуер.
  • Подобряването на нивото на дигитализация и цифровизация в преподаването.

В рамките на форума проф. д-р инж. Венцислав Вълчев отчете изпълнението на 12-те дейности на проекта.

В група "Модернизация на учебната документация" са разработени и въведени общо четири нови съвместни учебни програми (специалности) в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър:

1.1. “Интелигентни транспортни системи”- ОКС "Бакалавър";

1.2. “Smart Cities” – ОКС "Магистър";

1.3. “Интелигентно производство на електрическа енергия“- ОКС "Магистър";

1.4. “Интелигентни системи за дома, офиса и медицината” – ОКС "Магистър";

Осъществият прием на студенти в рамките на периода на изпълнение на проекта е:

(1) Технически университет – Варна:

  • „Интелигентни транспортни системи“, прием: 55 студента 1-ва година, 40 студента 2-ра година
  • „Smart Cities“, 4 студента 1-ва година, 4 студента 2-ра година

(2) Технически университет - София:

  • „Интелигентни системи за дома, офиса и медицината“, прием: 5 студента 1-ва година, 8 студента 2-ра година

Проф. В. Маркова представи възможностите на закупената система за взаимодействието между бизнес и студенти и ефективно проследяване кариерното развитие на завършилите студенти.

От името на академичното ръководство доц. д-р инж. Мария Маринова, зам.-ректор на ТУ – Варна изрази своето задоволство, че проекта е изпълнен в рамките на регламентираното време и има своята устойчивост и по-нататъшно развитие: „Този проект е с бъдеще, защото имаме четири нови специалности, две от които в Технически университет – Варна.  Те ще спомогнат да изградим специалисти в сфери, които имат поле за развитие…Вече дипломирахме първия випуск „Интелигентни градове“ и студентите имат желание да продължат като докторанти, което показва че е намерен баланса за успешна реализация на кадрите на националния, европейски и международен пазар на труда.“