Доц. д-р Даниела Тонева, ръководител на катедра „Екология и опазване на околната среда“ и Мирослава Робинсон, докторант в докторска програма „Системи и устройства за опазване на околната среда” и ръководител на проекта „SCIRENA – Black Sea“ за България взеха участие в тематични обучения и научни изследвания в Института за морски изследвания в Берген (Норвегия). Проектът „Позиция и информация по отношение на регионалните дейности за опазване на околната среда на Черно море (SCirene and Information towards Regional Environmental Action for the Black Sea - SCIRENA-Black Sea) е финансиран по програма ,,Опазване на околната среда и климатичните промени (ФМ на ЕИП) 2014-2021“ приоритетна ос „Морски води“.

Участниците бяха запознати с разработването и прилагането на методи и инструменти за морски мониторинг, методите за пробонабиране, идентифициране на замърсители в морската околна среда, анализ на тенденциите за морски седимент и оценка на състоянието на търговски видове риба. Проведена беше и съвместна полева работа с група учени от Норвегия.