Европейският университетски институт (ЕУИ), базиран във Флоренция, създаден през 1972 г. на базата на междуправителствено споразумение от четири страни членки на Европейския съюз: Италия, Франция, Люксембург и Холандия, предлага обучение на докторанти по програми и научни изследвания в следните 4 области:

 1.История и цивилизация:

 https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/DoctoralProgramme

  1. Икономически науки:

https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Economics/DoctoralProgramme

  1. Юридически науки:

https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/DoctoralProgramme

  1. Политически и социални науки:

https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/PoliticalAndSocialSciences/DoctoralProgramme

Кандидатстването ще се извършва онлайн в периода 01.11.2020 г. - 31.01.2021 г. МОН  ще  предостави  1  (една)  стипендия  в  размер  на  1315  (хиляда  триста  и петнадесет) евро на месец, платими дванадесет месеца в годината. На одобрения кандидат се полагат средства и за транспорт, застраховка и издръжка на семейството. Първите три години от следването  на докторанта в ЕУИ се покриват от изпращащата го  страна,  а четвъртата и последната година от следването са за сметка на ЕУИ. Пълните финансови условия са публикувани на:

https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/GrantInfo

Национални критерии към кандидатите за предоставяната от МОН стипендия в ЕУИ:

  1. Кандидатът следва да е български гражданин (без оглед на държавата, в която пребивава) или  гражданин  на  друга  държава  членка  на  Европейския  съюз,  пребивавал постоянно в България не по-малко от 5 години към крайния срок за кандидатстване;
  2. Към датата на започване на обучението (1 септември 2021 година) кандидатът следва да е придобил образователно-квалификационна степен „магистър";
  3. Кандидатът трябва да има минимален среден успех от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „магистър" - Много добър 5.00 ши съответния еквивалент от системата за оценяване в държавата, е която е придобита степента.

 Всички останали изисквания,  поставени към кандидатите от Европейския университетски институт, могат да бъдат открити на интернет страницата на института: https://www.eui.eu.

* Информацията е предоставена от МОН