Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0336-C01, наименование: “Провеждане на индустриални научни изследвания за разработване на двоен изваждащ верижен транспортьор”, по ОПИК, процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ с водещ бенифициент Елика-Елеватор ООД,

ТУ Варна  обявява позиции за следните експерти на срочен трудов договор:

3-ма експерти изследователи

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образование – висше техническо, Инженер магистър по Автоматизация на производството

Квалификация - "Автоматизация на производството"

Трудов стаж - 2 год.

Квалификация:

Програмируеми  логически контролери (PLC),  оптимално управление, РС-базирано управление, работа с бази от данни в системи за управление;

Програмируеми  логически контролери (PLC), комуникационни мрежи, системи за автоматизирано проектиране и програмиране (СAD/CAM).

Лицето да е на ОТД в ТУ Варна.

 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Участие в предвидените проучвателни дейности с цел съставяне на техническо задание за проектиране на автоматизирана система за управление и мониторинг, което  включва набор от задачи и функционалности, според предназначението на транспортьора и спецификата на работната среда. Програмиране на логиката, взаимовръзките  и командите за постигане на желана автоматизация; Провеждане на редица изследвания за избор на оптимални стойности на показателите, на които ще се основава системата.  Определяне на съответните компоненти за изграждане на автоматизацията и постигане на поставените цели; Участие в процеса на валидиране съвместната работа на системата и транспортьора. Проверка за пропуски и грешки, съответно и отстраняването им. Изготвяне на анализи на проведените тестове и заключения.

Период (в месеци) - 16 месеца заетост

Часова заетост - 4 часа на ден

Място на работа: Варна

Документи за кандидатстване: автобиография – Европейски формат; диплома за завършено образование - ОКС „Магистър” в ПН 5.2 ,‚Електротехника, електроника и автоматика”; други документи, доказващи необходимите компетенции на кандидатите.

Документите се подават в Деловодство на ТУ Варна

Краен срок за кандидатстване: 13.08.2021 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.