СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА за студенти от специалности АРУКС и СИТ обявява Сименс ЕООД. Програмата ще стартира от началото на учебната 2021/2022 година. Стипендията ще бъде в размер на 500лв месечно на студент.

Изискванията са:

  • Студенти, завършили 3ти курс, мотивирани и желаещи развитие;
  • Успех от последния семестър – най-малко мн.добър;

Програмата ще е със състезателен характер, като всяка година ще се прави нов подбор. Подборът на стипендиантите ще се извършва въз основа на:

  • Предоставен списък от ТУ-Варна с подходящи студенти със съответния профил (преди началото на учебната година);
  • Преглед на кандидатите от служители на Сименс (до една седмица след предоставяне на списъка);
  • Кратко интервю (тест) с колеги от Сименс на одобрените кандидати.

Желаещите кандидати е необходимо в срок до 10 септември 2021г. да подадат, в Деловодството на ТУ- Варна, мотивационно писмо за участие в стипендиантска програма на Сименс и CV.