Технически университет - Варна      

               На основание чл. 25 от Правилник за устройството и дейността на Научноизследователски институт към Технически университет – Варна и Заповед на Ректор на ТУ-Варна № 274 / 29.04.2022г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжност  - ръководител секция по ПН 4.4 ,,Науки за Земята“

               Изисквания за заемане на длъжността:

- образование – висше, ОКС ,,Магистър”;
- ОНС ,,Доктор“ в ОВО 4. „Природни науки, математика и информатика“;
- компютърна грамотност;
- опит минимум три години в ръководство и работа по национални и международни проекти и програми;
- много добро ниво на владеене на английски език;
- комуникативност и умения за работа в екип;
- умения за работа в динамична среда.

               Кратко описание на длъжността:

- организира, ръководи и координира дейността на секция по ПН 4.4 Науки за Земята;
- организира, ръководи и подпомага срочното и качественото разработване на проектни предложения, финансирани по национални и международни програми;
- оказва научна, методическа и практическа помощ на академичния състав от университета при разработване на проектни предложения, както и при изпълнение и администриране на проекти, финансирани по национални и международни програми;
- осигурява рационалното и ефективно използване на материалната база, поверена му за осъществяване на дейността на съответното звено;
- отговаря за срочното и качествено изпълнение на възложените му задачи свързани с дейността на съответното звено;
- подпомага и контролира изпълнението на проекти в съотв. професинално направление, подпомага и контролира попълването и поддържането на документацията и архива към секцията и други според Правилник за устройството и дейността на Научноизследователския институт към Технически университет – Варна.

               Конкурсът ще се проведе по документи.

               Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурса:
- заявление за участие в конкурса;
- автобиография – Европейски формат;
- копие от документи за придобита ОКС ,,Магистър” и ОНС ,,Доктор“, както и допълнителни квалификации, ако има такива;
- списък участия в национални и международни проекти и програми с указани ролята и задълженията в проекта/програмата;
- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

               Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени в 7-дневен срок от датата на публикуване на обявата, до 15:00 часа на последния ден от срока,

на адрес: гр. Варна, ул. ,,Студентска” № 1, в Деловодство на ТУ-Варна лично от кандидатите или от упълномощен техен представител или по и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..