Относно: Общи условия на тристранния договор по чл. 95а, ал. 1 от Закона за висшето образование /ЗВО/, съгласно Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател /Наредбата/.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Приложение: Типов договор