Участвай в Хакатон към Кариерна борса "Иновации в електротехниката, електрониката и автоматиката".

Запиши се днес и представи решение до 17.05.2023г.

Информация за графика и правилата за хакатона може да бъде изтеглена тук.

ЗАДАНИЕ: УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ДВЕ ПОМПИ

 

Необходимо е да се управлява система от две хоризонтални, едностъпални помпи, марка Lowara, тип CEA 210/4N/D-V с мощност електро мотора 1,5 kW. Едната помпа ще се управлява с инвертор марка Danfoss, модел FC-280, другата ще бъде с директен пуск - с контактор. Системата ще се управлява по зададено налягане,като целта е да се поддържа налягане от 1 бар. При достигане на максимални обороти на инверторната помпа, но недостигане на желаното налягане да се включва директната помпа, като честотно управляемата помпа се намалява до 15 Hz и се стартира регулирането и. При достигане на 1.2 бара, т.е. 0.2 бара над желаното налягане, ако честотно управляемата помпа работи на 15 Hz и директната помпа работи, да се изключи директната помпа, на честотно управляемата да се зададът 50Hz и да започне регулирането и.

  1. Да се подбере сензор за измерване на налягането;
  2. Да се начертаят схеми на силовите и оперативните вериги на двете помпи;
  3. Да се параметризира инвертора;
  4. На дисплея на инвертора да се визуализират ток, мощност и обороти на двигателя;
  5. За реализиране на логическата схема да се използва Smart Logic функцията на инвертора;

Помощни материали:

  • Данни за инвертора може да намерите в сайта https://www.danfoss.com/
  • За Ваше улеснение файловете с ръководствата и софтуера можете да свалите и от приложените линкове:

Файл: FC 280 Selection Guide.pdf

Линк за сваляне: https://dox.abv.bg/download?id=1b12e7658a

Файл: installation guide_FC280.pdf

Линк за сваляне: https://dox.abv.bg/download?id=8035c53858

Файл: OperatingGuide_FC280_BG.pdf

Линк за сваляне: https://dox.abv.bg/download?id=7975700844

Файл: programming guide_FC280.pdf

Линк за сваляне: https://dox.abv.bg/download?id=4b49646757

Файл: VLT_MCT10_V5.61.zip

Линк за сваляне: https://dox.abv.bg/download?id=1389223534

-   За параметризирането на инвертора и реализирането на Smart Logic  може да използвате софтуера  на Danfoss Motion Control Tool 10 (MCT 10). Версия за free download може да намерите в същия сайт или от приложения линк. При инсталиране трябва да изберете Basic Version с парола 12314500.

Участниците в ХАКАТОНА се съгласяват, че авторското право и всички други права на интелектуална собственост върху създадените в рамките на ХАКАТОНА произведения, решения или продукти, принадлежат на “ТЕСИ” ООД и участниците нямат претенции по отношение на тези права.

ПРИЯТНА РАБОТА!

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект № BG05M2OP001-2.016-0028, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове