Информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-3.004  „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“ по Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с чл. 27 от ПМС № 23/2023 г. Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. организира провеждане на информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-3.004 „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“ по Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.

Информационният ден ще се проведе онлайн на 20.02.2024 г., вторник, от 10:00 часа, в платформата Zoom.

При проявен интерес, заинтересованите лица могат да се регистрират на следния линк, в срок до 19.02.2024 г.:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkfuGgqD0oEtZcknjEPUlRav-aMxv2FS4q

Повече информация за регистрацията и участието в събитието може да намерите на интернет страницата на Програма „Образование“ на следния адрес: https://sf.mon.bg/.