ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, КОИТО НЕ СА НАВЪРШИЛИ 26 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И НЕ ПОЛУЧАВАТ НИКАКВИ ДОХОДИ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ДЪЛЖАТ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, СЕ ОСИГУРЯВАТ ПО ЛИНИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ. ЗА ЦЕЛТА СТУДЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ.
ЗДРАВНИТЕ ОСИГУРОВКИ ЩЕ СЕ ПОКРИВАТ ОТ ТУ-ВАРНА СЧИТАНО ОТ НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА /ОТ М.СЕПТЕМВРИ 2017 Г./ МЕСЕЦИТЕ МЕЖДУ СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАПОЧВАНЕТО НА УЧ.ГОДИНА ЛИЦАТА СЛЕДВА ДА ВНЕСАТ ЗДРАВНИТЕ СИ ВНОСКИ ЗА СВОЯ СМЕТКА В ТД НА НАП.
СТУДЕНТИ, ПОЛУЧАВАЩИ ДОХОДИ ОТ ТРУДОВА ДЕЙНОСТ, ЛИЧНА ИЛИ НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ, СТУДЕНТИ-СОБСТВЕНИЦИ НА ФИРМИ,  НЕ ПОДАВАТ ТАКИВА ДЕКЛАРАЦИИ.
ДЕКЛАРАЦИЯТА ВАЖИ ЕДНА УЧЕБНА ГОДИНА, ВКЛ. И ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ. СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА СЕ ПОДАВА НОВА ДЕКЛАРАЦИЯ.
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 01.10.2017.  В СТАЯ 307 НА МАШИНЕН ФАКУЛТЕТ. НОСЕТЕ СТУДЕНТСКИ КНИЖКИ С ПЕЧАТ ЗА ЗАПИСАН ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ.2017/2018 ГОДИНА. (НЕ НОСЯТ КНИЖКА ПРЕКЪСНАЛИТЕ СТУДЕНТИ).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ-ПЪРВОКУРСНИЦИ

СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС НЯМАТ ПРАВО НА СТИПЕНДИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА:
1. СТУДЕНТКИ МАЙКИ (СТУДЕНТИ БАЩИ) С ДЕЦА ДО 6-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
2. НЕСЕМЕЙНИ СТУДЕНТИ КРЪГЛИ СИРАЦИ
3. НЕСЕМЕЙНИ СТУДЕНТИ С РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ, КАТО РОДИТЕЛЯТ С ПРИСЪДЕНИ РОДИТЕЛСКИ ПРАВА НЕ Е СКЛЮЧВАЛ ВТОРИ БРАК И Е С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
4. НЕСЕМЕЙНИ СТУДЕНТИ С ПОЧИНАЛ ЕДИН РОДИТЕЛ, КАТО ЖИВИЯТ РОДИТЕЛ НЕ Е СКЛЮЧВАЛ ПОВТОРЕН БРАК И Е С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
5. НЕСЕМЕЙНИ СТУДЕНТИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
6. НЕСЕМЕЙНИ СТУДЕНТИ С ДВАМА РОДИТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПО СЪОТВЕТНИТЕ КАТЕГОРИИ

СТУДЕНТИТЕ ОТ ВСИЧКИ ГОРЕИЗБРОЕНИ КАТЕГОРИИ ПОДАВАТ МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ, ЗАКУПЕНА ОТ КСЕРОКСНО БЮРО НА МАШИНЕН ФАКУЛТЕТ. ОСВЕН НЕЯ СТУДЕНТИТЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ (ПО КАТЕГОРИИ):

1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ, АКТ ЗА БРАК. ПРИ СТУДЕНТ БАЩА СЕ ПРЕДСТАВЯ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ – ПРИ ПОЧИНАЛА СЪПРУГА, ИЛИ ДОКУМЕНТ ЗА ПРИСЪДЕНИ РОДИТЕЛСКИ ПРАВА – ПРИ РАЗВОД.
2. УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСЛЕДНИЦИ
3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА И  ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ ОТ ТЕЛК
4. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ И ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ ОТ ТЕЛК. АКО ПРЕДИ СМЪРТТА НА РОДИТЕЛЯ ИМА РАЗВОД СЕ ПРЕДСТАВЯ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА
5. ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ ОТ ТЕЛК
6. ЕКСПЕРТНИ РЕШЕНИЯ ОТ ТЕЛК

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 1 ДО 31 ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА В СТАЯ 307 НА МАШИНЕН ФАКУЛТЕТ.
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР,  ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРИЕМАТ ПРЕЗ М.МАРТ.
ЗА КОНТАКТИ – ТЕЛ.383-268 – СТАЯ 307 МФ – ДИМИТРИНА ГОСПОДИНОВА.