Катедра "Електроснабдяване и електрообзавеждане" е създадена през 1971 година, едновременно с разкриването на едноименна специалност, с два профила:

  • Електроснабдяване на промишлените  предприятия"

  • Електрообзавеждане на водния транспорт    

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра

 «Електроснабдяване и електрообзавеждане»

Ръководител на катедрата

доц. д-р инж. Валентин Николов Гюров

Състав на катедрата

доц. д-р инж. Владимир Чиков Чиков
доц. д-р инж. Пламен Великов Парушев
ас. д-р инж. Гинка Христова Иванова
ас. д-р инж. Никола Иванов Македонски
ас. инж. Николай Иванов Бежанов
ас. инж. Георги Добромиров Милев
техник-механик инж. Милен Стоянов Дуганов
техн. изпълнител Марияна Николова Колева

Хонорувани преподаватели
ас. инж. Христиан Ивайлов Панчев

Създаване на катедрата

 

Катедрата е създадена през 1971 година, едновреме-нно с разкриването на едноименна специалност, с два профила: «Електроснабдяване на промишлените  предприятия» и «Електроснабдяване и електрообзавеждане на корабите».       

Научно направление в което работи състава на катедрата

·  Корабни електроенергийни системи
·  Електроснабдяване
·  Електрообзавеждане

Тематика на научните изследвания

·  Корабни електроенергийни системи - динамика, устойчивост и управление;
·  Електроснабдяване;
·  Електрообзавеждане;
·  Възобновяеми енергийни източници;
·  Електромагнитна съвместимост и качество на електроснабдяването;
·  Електрически  устройства;
·  Светлинна техника и източници на светлина;
·  Осветителна техника;
·  Електрически транспорт

Постижения на научните изследвания

·  Разработка и внедряване на компенсираща уредба, включена в електроснабдителната система за голям хотелски комплекс – «Луна Бей» гр. Обзор, 2008, Sand rouse Holidays Investment Group.
·  Разработка и  внедряване на цялостно техническо решение за минимизиране на реактивните съставящи в електроснабдителната система на курортен комплекс Албена, 2009, Albena JSC.
·  Разработване на система за изследване на енергетичните процеси при експлоатация на ВЕИ, 2009  РЕ Инженеринг.
·  Разработване на архитектурно и художествено осветление на Крепост “Хисаря“,    2010, Община Хисар
·  Изследване и анализ режимите на електропотребление на ветрогенераторен парк “Каварна“, 2011, Enel Green Power; O&M Simonsfeld
·  Разработване на система за интелигентно улично осветление на гр. Варна, 2012, Община Варна
·  Изследване и анализ режимите на електропотребление на ЕРП “Златни пясъци“, 2012
·  Интелигентно улично осветление на гр. Варна, 2015

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

·  Експлоатация и диагностика на електрически уредби и системи. Лаборатория 101, площ 54 м2;
·  Интелигентни осветителни уредби, управление на вътрешно общо осветление. Лаборатория 102а, площ 72 м2;
·  Електроснабдяване. Вътрешно заводска електроснабдителна система – режими на потребление на предприятията и енергийна ефективност, стенд оперативни превключвания – оптимизация на режимите на работа. Лаборатория 102б, площ 72 м2;
·  Корабни електроенергийни системи и корабни електрозадвижвания, автономна електроенергийна система, състояща се от 14 електрически машини, разпределително табло, комутационна, измервателна и защитна апаратура – изследване на статични и динамични режими, разработка на регулатори, стабилизатори, управление на електрозадвижвания. Лаборатория 107, площ- 108 м2
·  Електрообзавеждане и електрически транспорт , релейно и PLC управление на електрозадвижвания, агрегати и системи, електромагнитна съвместимост. Лаборатория 108, площ- 108 м2
·  Силова електроника и микропроцесорна техника в електрообзавеждането, електрозаваръчни агрегати и тяхното управление, резервни източници за захранване, цифрово управление на преобразователи. Лаборатория 109, площ- 36 м2
·  Корабна автоматика , система за комплексна автоматизация на корабните силови системи, датчици, микропроцесорни системи за диагностика, контрол и управление. Лаборатория 109а, площ - 18 м2
·  Управление на улични осветителни уредби. Лаборатория 112, площ - 18 м2
·  Светлинна техника и източници на светлина, оптимизиране на източници на светлина. Лаборатория 115, площ - 54 м2