Катедра "Електротехника и електротехнологии" е наследник на създадената през 1964г. катедра “Електрически машини и апарати”, която е сред основателите на Електротехническия факултет. За 56 години екипа от преподаватели и научни рабоници е подготвил и дипломирал над 2500 електроинженери, които успешно се реализират като специалисти в областта на проектирането, изграждането, експлоатацията и диагностиката на - електрическо и електротехнологично оборудване; устройства за преобразуване и използване енергия от  възобновяеми енергийни източници; електрически машини и задвижвания; електрическа апаратура за управление и защита. Дипломиралите се електроинженери успешно се реализират във всички сектори на електропромишлеността и възобновяемите енергийни източници.

Катедра „Електротехника и електротехнологии“ извършва обучение на студенти в две бакалавърски програми – „Възобновяеми енергийни източници” и „Електротехника и електротехнологии”, и в няколко магистърски програми, сред които „Електротехника” и  „Възобновяеми енергийни източници”.

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра

 «Електротехника и електротехнологии»

Ръководител на катедрата

ВИД проф. д-р инж. Бохос Рупен Апрахамян

Състав на катедрата

доц. д-р инж. Майк Юрген Щреблау
доц. д-р инж. Мария Иванова Маринова
гл.ас. д-р инж. Татяна Маринова Димова
ас. инж. Янита Стоянова Славова
ас. инж. Георги Димитров Желев

Административно-технически персонал на катедрата

инж. Марин Тодоров Маринов - техник-механик
инж. Мая Георгиева Газибарова - технически изпълнител

Създаване на катедрата

Катедра «Електротехника и електротехнологии» е създадена през 1963 год. с постановление на МС, публикувано в ДВ брой 18от 05.03.1963 г. Катедрата е в състава на Електротехническия факултет, разкрит с поста-новление на МС на Р.България №162 от 27.09.1962г.

Понастоящем в катедрата са формирани следните учебни направления:

 • Електрически машини;
 • Електрически апарати; 
 • Възобновяеми енергийни източници;
 • Електротехнологии.

Научни направления в които работи състава на катедрата

 • Електрически машини и електрозадвижвания;
 • Електрически и електронни апарати за управление и защита; 
 • Технология на електромеханични устройства;
 • Възобновяеми енергийни източници;
 • Електротехнологии и електроекология;
 • Електротермични процеси и устройства;
 • Нанотехнологии в електротехниката.

Тематика на научните изследвания

 

•          Експериментално изследване на електромашинни системи, възобновяеми източници на енергия и електромагнитни и термични явления от гледна точка на управление и организация на производствения процес – разкриване на нови знания и разширяване на познанието в научната област;
•          Разработване на методология за научно-приложно изследване при създаването на автоматизирани ситеми за проектиране на електрически машини и компютърно проектиране на електрически машини и електрозадвижвания, включително на системите за управлението им;
•          Разработване на нови високотехнологични конструкции на електрически машини с използване на нови високоефективни материали;
•          Изследване на различни видове електромашинни преобразуватели на енергията за реализиране на високоефективни системи с възобновяеми източници на енергия.
•          Разработване на нови конструкции на електрически машини с повишена енергийна ефективност;
•          Мониторинг и диагностика на електрически машини и силови трансформатори;
•          Анализ и оценка на риска при експлоатация на електрически машини, което е пряко свързано с технико-икономически проблеми;
•          Експериментално изследване на електрически апарати, системи за управление и защита, възобновяеми източници на енергия и електромагнитни и термични явления от гледна точка на управление и организация на производствения процес – разкриване на нови знания и разширяване на познанието в научната област;
•          Разработване на методологии за научно-приложно изследване, анализ и проектиране на контактни апарати, базирани на нови софтуерни продукти;
•          Разработване на нови високотехнологични конструкции на електрически апарати с използване на нови високоефективни материали. Изследване на нови технологии в електрическите апарати, базирани на използването на наноматериали и нанотехнологии;
•          Изследване на различни видове преобразуватели на енергията за реализиране на високоефективни системи с възобновяеми източници на енергия. Изследване на електрически и електронни апарати за управление и защита, използвани в системи с възобновяеми източници. Разработка на методологии за повишаване на надеждността на работа;
•          Разработване на нови конструкции на електрически апарати с повишена енергийна ефективност. Изследване на възможностите за повишаване енергийната ефективност, комутационната възможност, износоустой-чивост и други основни характеристики на релейно-контактните апарати, чрез използване на нови технологии и материали;
•          Изследване на контактни апарати за ниско, средно и високо напрежение с цел получаване на нови теоретични знания или потвърждаване на съществуващите с нови методи и технически средства;
•          Изследване на електронни (безконтактни) електрически апарати, базирани в преобразувателната техника. Изучаване на нови технологии и елементна база – полупроводникови силови елементи и тяхното приложение в съвременното електроапаратостроене;
•          Разработване на апарати за управление и защита, базирани на микропроцесорно управление. Изучаване на програмни езици за програмиране на микропроцесори
•            Разработване на специализирани апарати за осигуряване на електротехнологични процеси: електротермични – съпротивителни и индукционни пещи, галванични – нанасяне на покрития, електролизни вани и др.
•          Експериментално изследване на електротехнологични системи (промишлени и за екологични цели) и електромагнитни и термични явления от гледна точка на управление и организация на производствения процес – разкриване на нови знания и разширяване на познанието в научната област;
•          Разработване на методология за научно-приложно изследване при създаването на автоматизирани ситеми за проектиране и моделиране на електротехнологични процеси и устройства, включително на системите за управлението им;
•          Теоретичен анализ на процеси в електротехнологични и в частност електротермични устройства;
•          Моделиране на процеси и устройства за индукционно нагряване;
•          Изследване на особеностите при работа на индукционни системи с плоски индуктори;
•          Разработване на модели на устройства за термообработка;
•          Изследване на специализирани електропещи за високотемпературно нагряване и топене;
•          Изследване на елементи и схеми за управление на технологични устройства;
•          Разработване на захранващи източници за специализирани електро-съпротивителни пещи;
•          Приложение на наноматериали и нанотехнологии в електротехниката;
•          Разработване и изследване на електротехнологични съоръжения, апарати и уредби, използвани в индустриалните технологии за опазване и възстановяване на околната среда;
•          Проблеми на анализа на работата на електротермични съоръжения чрез моделиране и изследвания на практически действуващи или проектирани устройства;
•          Моделиране на процесите и работата на електротехнологични устройства – електромагнитни сепаратори;
•          Моделиране и създаване на електротехнически устройства с приложение на нанотехнологии.

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

·  Лаборатория 715Е; „Битови електрически уреди“, площ 72м2, лабораторията е оборудвана с най-съвременни битови електрически уреди. Има възможност за изпитване енергийната ефективност, електрическите и  топлинни характеристики на: нагревателни елементи, електрическа фурна, пералня, различни видове бойлери, отоплителни уреди и други;
·  Лаборатория 716Е; „Слънчева енергетика и Ветрова енергетика“, площ 72м2, оборудвана е с най-съвременни  постановки в областта на слънчевата и ветровата енергетика, поместени са два стенда за изследване на колекторни системи, ветрогенератор, айроканал за изпитване на ветроколела и калибрация на анемометри, три лабораторни стенда за изследване на Браун газ генератори,метеорологична станция за изпитване параметрите на околната среда и ветрови течения,  стендове за изпитване на фотоволтаични модули, стенд за моделиране на геометрията на система Слънце-Земя и Земя –Слънце, физически модел на хибридна система за генериране на електрическа енергия,стенд за изпитване на енергийни  параметри на нискоенергийна къща, стенд за изпитване на фотоволтаична инверторна система електровелосипед;
·  Лаборатория 717Е; „Електротехнологии“, площ 72м2. Лабораторни постановки по направление Електротехнологии, включващи постановки за електроискрово напластяване и електростатично нанасяне на защитни покрития. Образци на магнитен сепаратор и електромагнит за постоянен ток, устройство за получаване на озон чрез тлеещ разряд и полупромишлен образец на ултразвукова вана за очистване на замърсени детайли;
·  Лаборатория 240УПБ; „Експлоатация, диагностика и ремонт на електрически машини и апарати“ , площ 33м2, лабораторията е оборудвана с детайли, възли и образци на електрически машини и апарати, стенд за изпитване на котвени намотки, стенд за изпитване на роторни възли, стенд за изпитване на намотките на електрически апарати, технологични съоръжения, щанци, шаблони и други приспособления, макети на различни електромеханични устройства;
·  Лаборатория 102УПБ;“Електротермия“, площ 96 м2, лабораторни постановки по направление Електротехнологии, полупромишлени образци на електросъпротивителни пещи за топене и термообработка на стъкло и стъклени изделия, промишлен образец на високочестотно устройство за индукционно нагряване, устройства за получаване на озон ;
·  Лаборатория718Е /хале/, „Електрически машини“,  площ 396м2, обособени над 75 модерни съвременни лабораторни постановки по електрически машини и микромашини, разположени са 4 електромашинни динамометри/Пенделмашини/ и стенд за изпитване на електрически микромашини, провеждат се лабораторни упражнения по електрически машини, микромашини, електрозадвижвания и  електромеханични устройства;
·  Лаборатория 719 А Е, „Електрически апарати високо напрежение“, площ 42 м2, в лабораторията се извършват експериментални изследвания на разединители с моторно задвижване, определят се характеристики на високомощни предпазители, катодни отводители, вакуумни прекъсвачи, апаратни изолатори, токови и напреженови измервателни трансформатори;
·  Лаборатория 830Е, „АВВ апарати“,площ 54м2,  разполага с модерни комутационни апарати ниско напрежение на фирма АВВ, водеща в областта на електрическите апарати. Това осигурява в  лабораторията да се провеждат практически упражнения по физика на процесите в електрическите апарати за ниско напрежение, свързани с основни характеристики на електромагнитни механизми за променлив и постоянен ток, преходни контактни съпротивления, магнитни проводимости и други.  Лабораторията разполага със стенд за изследване характеристиките на съвременни електрически апарати за управление и защита, електромагнитни релета, автоматични прекъсвачи, предпазители със стопяема вложка, реализиране на схеми за различни магнитни пускатели, минимално и максимално токови изключватели, изключватели от претоварване, дефектнотокови изключватели;
·  Лаборатория 832Е, „Електронни апарати за управление и контрол“,  площ 36м2, лабораторията разполага с четири стенда за изпитване на комутация, защита и управление на различни  обекти посредством електронни безконтактни апарати на фирма АВВ, два стенда за изпитване на съпротивителни релета и сензорни нивомери. Конфигурации за свързване на релейни вериги с контактори с електронен блок, релета за време и други.