Катедрата е обучаващо звено по специалността „Социален мениджмънт”, ОКС „Бакалавър” и по шест магистърски програми от професионално направление 3.4 Социални дейности. Те са акредитирани с решение от 11.10.2015 год. /Протокол № 17/ на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности към Националната агенция за оценяване и акредитация. Акредитираните специалности от ОКС "Магистър"  са: "Социален мениджмънт", "Социална работа при лица с девиантно поведение",  „Социална работа с деца”, "Безопасни и здравословни условия на труд", "Европейска социална интеграция" и "Социално предприемачество".Срокът на валидност на акредитацията е пет години.

Катедрата осигурява фундаменталната и общотеоретична подготовка на студентите от тези, както и в други специалности, осъществявайки обучение по: Философия, История на социалната дейност, Социология и Методи на социологическите изследвания, Социална политика,Европейско социално законодателство, Морско право, Социална и Организационна психология, Основи на държавата и правото, Основи  на социалната работа, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Административноправни основи на социална сфера,Международно морско право,конвенции и договори, Защита на интелектуалната собственост и др.

Катедрата осигурява специализирана подготовка на студентите от специалност „Социален мениджмънт” и от други специалности,включваща обучение по: Методи на социалната работа, Етика на социалната работа, Психология на девиантното поведение, Психология на труда, Организация и управление на социалните дейности, Социална работа с хора в неравностойно положение, Социална работа с безработни, Етноси и междукултурни взаимодействия, Защита на лица, претърпели насилие в семейна среда, Национална политика за закрила на детето, Лидерство и формиране на екипи, Индивидуално и семейно консултиране и др.

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра

«Социални и правни науки»

Ръководител на катедрата

доц. д.п.н. Тошко Христов Петров

Състав на катедрата

доц. д-р Лъчезар Димитров Аврамов
доц. д-р Мария Иванова Желева
доц. д-р Ирина Тодорова Тодорова
гл. ас.д-р Даниела Маринова Петрова
гл. ас.д-р Ивайло Детелинов Цанов
гл. ас.д-р Красимира Павлова Георгиева

Създаване на катедрата

Катедрата в сегашния си формат съществува от юни 2007 г. Тя наследява в организационно отноше-ние създадения през 1991 год. в ТУ-Варна Хуманитарен факултет, преобразуван през 1993 год. в Юридически факултет. От 2007 г. Юридическият факултет се преобразува в катедра „Науки за държавата и правото и социалнополитически дейности” и е включена във факултет «Електроника», а от февруари 2008г. е с наименованието «Социални и правни науки».

Научно направление в което работи състава на катедрата

Социални, стопански и правни науки, хуманитарни и педагогически науки:

·  педагогика;
·  социални дейности;
·  история;
·  психология;
·  политически науки;
·  право;
·  социология;
·  философия.

Тематика на научните изследвания

·  социална политика и социология;
·  история на социалната дейност;
·  социална,организационна психология и психология на девиантното поведение;
·  социални и правни механизми за закрила;
·  организация и управление на социалните дейности;
·  теория на държавата и правото;
·  социална работа с различни целеви групи;
·  семейно и наследствено, административно, търговско и трудово право;
·  противоправно поведение на непълнолетни и малолетни;
·  етноси и междукултурни взаимодействия.

Постижения на научните изследвания

·  Регионални и общински дирекции на Агенция „Социално подпомагане „;
·  Регионални и общински структури на Държавната Агенция за закрила на детето;
·  Общински дирекции „Социални дейности“;
·  Регионални дирекции на Агенцията по заетостта и общински Дирекции по труда;
·  Регионални и общински структури на Министерство на образованието и науката;
·  Неправителствени организации;
·  Частни и публични доставчици на социални услуги.