Към сайта на катедрата »

Катедра

«Софтуерни и интернет технологии»

ВрИД Ръководител на катедрата

ас. д-р Доника Георгиева Стоянова

Състав на катедрата

доц. д-р инж. Виолета Тодорова Божикова
доц. д-р инж. Христо Б. Ненов
доц. д-р инж. Росен С. Радков
доц. д–р инж. Нели А. Арабаджиева-Калчева
гл. ас. д–р инж. Ивелин Иванов
гл. ас. д-р инж. Димитричка  Ж. Николаева
гл. ас. д-р инж. Диян Ж. Динев
гл. ас. д-р Мая П. Тодорова
гл. ас. д-р инж. Евгения Ракитина-Куреши
ас. инж. Антоанета И. Иванова
ас. инж. Стефка И. Попова
ас. инж. Павлина С. Линова
ас. инж. Галя Д. Господинова
ас. инж. Велислав В. Колесниченко
ас. Мирослав Весков Марков
ас. Даниела Петрова
ас. Мирослав В. Марков
ас. инж. Иво Ракитин
инж. Ирена Иванова - техн. комп. системи
инж. Теменуга Т. Радивчева - техн. изпълнител

 

Създаване на катедрата

 

Катедра «Софтуерни  и интернет технологии» в Технически Университет - Варна е създадена през 2016г. , на основание решение на Академичния съвет на учебното заведение през февруари 2016г., във връзка с Концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти, приета от Министерски съвет на 16.12.2015г.. Едноименната специалност «Софтуерни  и интернет технологии» (СИТ), която катедрата обучава, е разработена 6 години по-рано в рамките на катедра „Компютърни науки и технологии“, създадена през 1982г., от която произлиза и по-голямата част от академичния състав на катедра «Софтуерни  и интернет технологии». Първият випуск на бакалаври  от специалност СИТ завърши през 2015г..

Научно направление в което работи състава на катедрата

 Професионалното направление на катедрата е
5.3 «Комуникационна и компютърна техника»

Тематика на научните изследвания

Научните изследвания са в областта на Софтуерните и Интернет  технологии и тяхното приложение:
«Web дизайн»;
«Web приложения»;
«Обектно-ориентирано програмиране»;
«Графични системи»;
«Технология на софтуерното производство»;
«Управление на данните»;
« Интернет технологии»;
«Програмиране за мобилни Интернет устройства»;
«Управление на софтуерни проекти»;
«Системи с бази от данни»;
«Разпределена обработка в Интернет»;
«Мрежово администриране»;
«Защита на данни в Интернет»;
«Криптография и защита на данните»;
«Електронна търговия»;
«Системно програмиране»;
«Мултимедийни системи и технологии»;
«Cloud технологии»  и др».

 Постижения на научните изследвания

 

Потребителите на научни изследвания са фирми и организации у нас и в чужбина с различен предмет на дейност като:

«Онкодиспансер - Варна»,
«Девня Цимент»  АД,
«Вулкан Цимент»  АД,
«Италчементи Груп»,
«Летище Варна и летище Бургас»,
«Банка “Алианц” »,
«Българска банка за развитие»,
«ИКТ Клъстер – Варна»,
«Банков концерн BAWAG PSK»,
«UniCredit Bayerische Hypo-und Vereinsbank» Германия,
«Експресбанк»,
«Пристанище Варна»,
«Българска банка за развитие» и много други.

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

Лабораторната база на катедрата,  която се използва както за обучение, така и за научните изследвания включва 12 съвременни компютърни лаборатории:

·    Лаборатория по Софтуерни Технологии;
·    Лаборатория по Мобилни Технологии;
·    Лаборатория по Програмни Системи;
·    Лаборатория по Интернет Технологии;
·    Лаборатория по Криптография и защита на данните;
·    Лаборатория по Системи с бази данни, с мощна сървърна машина с Oracle сървър, компютри и др.