Към сайта на катедрата »

Катедра

«Софтуерни и интернет технологии»

Ръководител на катедрата

доц. д-р инж. Виолета Тодорова Божикова

Състав на катедрата

доц. д-р инж. Недялко Н. Николов - декан ФИТА
доц. д-р инж. Христо Б. Ненов
гл. ас. д-р. инж, Росен С. Радков
гл. ас. д–р инж. Ивелин Иванов
гл. ас. д–р инж. Нели А. Арабаджиева-Калчева
гл. ас. д-р инж. д-р Димитричка  Ж. Николаева
ас. инж. Антоанета И. Иванова
ас. Мая П. Тодорова
ас. инж. Стефка И. Попова
ас. д-р инж. Диян Ж. Динев
ас. инж. Павлина С. Линова
ас. инж. Галя Д. Господинова
ас. инж. Велислав В. Колесниченко
ас. д-р Доника Георгиева Стоянова
ас. Мирослав Весков Марков
доц. д-р инж. Гео Кунев - гост преподавател
доц. д-р инж. Марияна Стоева - гост преподавател
гл. ас. д-р Ганка Ковачева - гост преподавател
инж. Ирена И. Иванова - техн. комп. системи
инж. Теменуга Т. Радивчева - техн. изпълнител

 

Създаване на катедрата

 

Катедра «Софтуерни  и интернет технологии» в Технически Университет - Варна е създадена през 2016г. , на основание решение на Академичния съвет на учебното заведение през февруари 2016г., във връзка с Концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти, приета от Министерски съвет на 16.12.2015г.. Едноименната специалност «Софтуерни  и интернет технологии» (СИТ), която катедрата обучава, е разработена 6 години по-рано в рамките на катедра „Компютърни науки и технологии“, създадена през 1982г., от която произлиза и по-голямата част от академичния състав на катедра «Софтуерни  и интернет технологии». Първият випуск на бакалаври  от специалност СИТ завърши през 2015г..

Научно направление в което работи състава на катедрата

 Професионалното направление на катедрата е
5.3 «Комуникационна и компютърна техника»

Тематика на научните изследвания

Научните изследвания са в областта на Софтуерните и Интернет  технологии и тяхното приложение:
«Web дизайн»;
«Web приложения»;
«Обектно-ориентирано програмиране»;
«Графични системи»;
«Технология на софтуерното производство»;
«Управление на данните»;
« Интернет технологии»;
«Програмиране за мобилни Интернет устройства»;
«Управление на софтуерни проекти»;
«Системи с бази от данни»;
«Разпределена обработка в Интернет»;
«Мрежово администриране»;
«Защита на данни в Интернет»;
«Криптография и защита на данните»;
«Електронна търговия»;
«Системно програмиране»;
«Мултимедийни системи и технологии»;
«Cloud технологии»  и др».

 Постижения на научните изследвания

 

Потребителите на научни изследвания са фирми и организации у нас и в чужбина с различен предмет на дейност като:

«Онкодиспансер - Варна»,
«Девня Цимент»  АД,
«Вулкан Цимент»  АД,
«Италчементи Груп»,
«Летище Варна и летище Бургас»,
«Банка “Алианц” »,
«Българска банка за развитие»,
«ИКТ Клъстер – Варна»,
«Банков концерн BAWAG PSK»,
«UniCredit Bayerische Hypo-und Vereinsbank» Германия,
«Експресбанк»,
«Пристанище Варна»,
«Българска банка за развитие» и много други.

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

Лабораторната база на катедрата,  която се използва както за обучение, така и за научните изследвания включва 12 съвременни компютърни лаборатории:

·    Лаборатория по Софтуерни Технологии;
·    Лаборатория по Мобилни Технологии;
·    Лаборатория по Програмни Системи;
·    Лаборатория по Интернет Технологии;
·    Лаборатория по Криптография и защита на данните;
·    Лаборатория по Системи с бази данни, с мощна сървърна машина с Oracle сървър, компютри и др.