Катедра "Автоматизация на производството" обучава студенти в една специалност от ОКС "БАКАЛАВЪР", три от ОКС "МАГИСТЪР" и в две научни направления от ОНС "ДОКТОР". Основната цел е подготовка на висококвалифицирани специалисти по автоматика и роботика, извършващи дейности, свързани с проектиране, настройка, внедряване, експлоатация и ремонт на системи за автоматично управление.

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра

 «Автоматизация на производството» 

Ръководител на катедрата

доц. д-р инж. Никола Николаев Николов

 Състав на катедрата

доц. д-р инж. Марияна Георгиева Тодорова
доц. д-р инж. Наско Райчев Атанасов
доц. д-р инж. Мариела Иванова Александрова
доц. д-р инж. Веско Христов Узунов
гл. ас. д-р инж. Живко Стефков Жеков
ас. инж. Диaн Богданов Джибаров
ас. инж. Елена Драгомирова Василева
ас. инж. Ренета Данчева Първанова
ас. инж. Иван Веселинов Григоров

технически и помощен състав

инж. Иван Недев Баджаков

технически изпълнител 

инж. Недка Илиева Кънчева

 

Създаване на катедрата

 

 

Катедра  „Автоматизация на производството”  е създадена през 1970 г. и провежда обучение на едноименната специалност „Автоматизация на производството . През периода 1970 - 2013г. специалността е преименувана в „Автоматика и системи за управление”( 1992г.), “Автоматика, информационна и управляваща техника”  (1997г.), а от 2012г. тя е „Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи”.  През 2012г. е разкрита и новата специалност „Роботика и мехатроника” От основаването й до 2013г. в катедрата са звършили повече от 2660 инженера. Защитени са 26 дисертации. Акредитирана е с оценка «много добър»  - ОКС Професионален бакала-вър, Бакалавър” и Магистър”. През 2013г. научните специалности „Теория на автоматичното управление” и „Автоматизация на производството” за ОНС «Доктор» са акредитирани за срок от 6 години.

Научно направление в което работи състава на катедрата

·  Автоматика и системи за управление - развитие на теорията и практиката на автоматичното управление; оптимално, адаптивно и интелигент-но управление на   технологични процеси и общо-промишлени механизми; разработване на инфор-мационни и управляващи компютърни системи;

·  Роботика и мехатроника;

·  Дистанционно обучение.

 

Тематика на научните изследвания

 

·  Цифрови системи за управление; цифрова обработка на сигнали, програмируеми логически контролери;

·  Робастна идентификация и робастно оценяване, идентификация и моделиране на системи с разпределени параметри;

·  Оптимално управление на обекти със съсредоточе-ни и разпределени параметри и PLC технологии за управление;

·  Управление  на технологични процеси, параметрична оптимизация, модално, адаптивно и оптимално управление;

·  Микропроцесорни системи за управление;

·  РС базирано управление и бази данни; 

·  Комуникационни мрежи и системи за автоматизи-рано проектиране;

·  Силови електронни преобразуватели;

·  Автоматизирани електрозадвижвания;

·  Управление на електромеханични системи: вектор-но, безсензорно, адаптивно, невронно управление;

·  Технически средства за автоматизация, системи за автоматичен контрол и регулиране на базата на микроконтролери;

·  Автоматизация на агрегати за ветроенергийни източници;

·  Информационни системи;

·  Управление на качеството;

·  Машинно зрение;

·  Управление на мобилни роботи;

·  Експертни системи;

·  Инфрачервена термография;

·  Дистанционно обучение;

·  Мониторинг и диагностика;

·  Енергийна ефективност.

 

Постижения на научните изследвания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постижения на научните изследвания

 

 

·  Йерархична автоматизирана система за управле-ние на инсталация за биодизел – внедрена в «Рапид Ойл Индустри» ООД - В.Търново;

·  Оценка на ветровия и слънчев потенциал в България – ползвател : област «Енергетика»;

·  Разработване на програмни и интернет-базирани приложения за обучение по инвестиционен анализ и портфейлна оптимизация – ползвател: висши училища; научни организации, малки и средни предприятия;

·  Повишаване на научния потенциал в областта на инженерните науки и информатиката - ползвател: висши училища; научни организации;

·  Иновативен подход към бизнеса и индустрията - ползвател: малки и средни предприятия;

·  Въвеждане на информационни технологии за провеждане на електронни търгове – ползвател: фирми, държавни учреждения и др.;

·  Нов подход за преодоляване на дислексията – към деца и младежи до 26г. от региона и страната;

·  Иновационен подход при практическото обучение – ползвател: Каси Аутомейшън ООД – Варна; К и К ДС ООД – Варна;

·  Нови електронни форми за обучение в Технически университет Варна: развитие на дистанционно-то обучение;

·  Развитие потенциала на докторанти, пост-докторанти, млади учени и специализанти от инженерните науки в ТУ Варна и техния принос за развитие на икономика, базирана на знанието: ползвател: висши училища, научни организации, инженерингови фирми и предприятия;

 

 

Представяне и оценка на лабораторната база за учебна дейност и научни изследвания

 

 

 

 

 

 

 

Представяне и оценка на лабораторната база за учебна дейност и научни изследвания

 

·  Общоуниверситетска лаборатория «Мехатроника» (523 НУК). Площ - 77 м2. Открита е на 10.12.2008г. и е разширена с още -77 м2 . през месец юли 2012г. когато е реализиран съвместно с ФИТА проект за инвестиция във високотехнологично оборудване. Лабораторията е оборудвана с: модулна производствена система MPS-205 (Festo) състояща се от 5 работни станции (дистрибуция, тестване, манипулация, преса с пневматичен мускул и сортиране); програмируеми логически контролери от фамилиите: Easy 800 (Moeller), Simatic S7-200 и S7-300 (Siemens), Logo (Siemens) и FEC Standard (Festo); системи за управление на електрозадвиж-вания - DF51(Moeller), Micromaster 420 (Siemens); човеко-машинен интерфейс - TD200, OP77 и TP177 (Siemens); промишлени мрежи и протоколи за комуникация: EasyNET (Moeller), AS-I, PPI, MPI и Profibus (Siemens), Industrial Ethernet. Разполага с мултимедиа. Общата стойност  на апаратурата и оборудването в двете части на лабораторията надхвърля 520 хиляди лева.

В лабораторията се осъществява основното практическо обучение по магистърската специалност АИУКС (АИУТ) - SIEMENS PLC технологии за управление, както и по редица дисциплини от ОКС”Бакалавър”. Провеждат се учебни практики и се разработват дипломни работи за ОКС “Бакалавър” и ОКС Магистър”.

Изследванията са свързани с: оптимизиране струк-турата и параметрите на мехатронни системи; разработване алгоритми и системи за автоматич-но управление в мехатрониката, базирани на програмируеми логически контролери. Системата  MPS-205 позволява изследване  на сензори и пре-образуватели, пневматични изпълнителни меха-низми, електрически задвижвания; комуникационни мрежи, отдалечено управление и мониторинг.

В новата част са разположени:

- Платформа за организация и управление на дискретни производства Prolog Factory. Платформата е оборудвана с две компютърни конфигурации със специализиран софтуер.

- Манипулаторна станция с индустриялен робот RV-2SDB тип „ръка“ на Mitsubishi,  оборудвана с PLC CR1DA-700 на Mitsubishi и  PLC SIMATIC S-7-300.

- Логистично поле с два мобилни робота ROBOTINO.

·  Факултетна лаборатория «Мрежови технологии и сигурност» (109 ТВ). Площ - 56 м2. Създадена е през 2009г. Обзаведена е с хотелска система за контрол на достъпа и температурен контрол; развойна система за пръстови отпечатаци, видео-наблюдение – IP камери, IP видеосървър, DVR, аналогово-цифров преобразувател на видеосигнал, система за пожароизвестяване, охранителна система с аналогови и цифрови датчици – PIR, SW, Glass breaking, Wireless. Обособен е участък за работа на докторанти с 5 преносими компютъра. Водят се занятия по дисциплини за специалност АИУКС (АИУТ) – системи за автоматизация на сгради, ОКС „Магистър”.

Лабораторията предоставя възможност за научни изследвания в областта на защита и контрол на достъпа в помещения,  компютърни системи и мрежи, като и защита и контрол на информацията.

·  Лаборатория «Цифрова обработка на сигнали» (526 НУК  + работен участък в каб. 520 НУК).  Обща площ - 60 м2. Разполага с: развойни среди за сигнални про-цесори от фамилиите ADSP-219x, Blackfin, SHARC и TigerSHARC на Analog Devices; развойна среда за програмируеми логически матрици от фамилията MAX7000S на ALTERA; система за сбор и обработка на данни на фирма National Instruments и 5 компю-търни конфигурации. Работният участък (520 НУК) е обзаведен с развойни среди на Microchip и Atmel; мобилни роботи BoeBot на фирма Parallax, окомплектовани с различни сензори; 5 компютърни конфигурации и измервателна техника.

В лабораторията се водят занятия по дисципли-ните: "Теория на информацията и сигналите" за специалности АИУТ и „Електроника”,  "Системи за логическо управление" за специалност АИУТ - ОКС "Бакалавър" и "Микропроцесори и микропроцесорна техника" за  ОКС "Професионален бакалавър". Разработват се дипломни работи за ОКС “Бакалавър” и ОКС Магистър”.

Изследвания в областта на: пренос и обработка на цифрови сигнали; формиране на логически управля-ващи въздействия в системите за автоматично управление; алгоритми за машинно зрение. По посочената тематика е защитена 1 докторска дисертация и се разработва още една.

 

·  Лаборатория  «Проектиране на системи за автома-тизация» (522 НУК). Площ - 63 м2. Лабораторията разполага с 15 компютъризирани работни места със  съответен софтуер за автоматизирано проектиране и моделиране  на системи; с контролери и приложен софтуер за програмирането им на фирмите FATEK, ABB и SIEMENS, както  и с други технически средства за  автоматизация. Обзаведена е  с мултимедиа.

Провеждат се занятия по дисциплините: “Проектиране на системи за автоматизация”, Системи за автоматизация на административно-управленческата дейност”, “Архитектура на системитемите с PLC Simatic S7, Logo”, “Човеко-машинен интерфейс” за ОКС “бакалавър”, ОКС “професионален бакалавър” и ОКС магистър“. Провеждат се учебни практики и се разработват дипломни работи за ОКС “бакалавър” и ОКС магистър”.

Изследвания в областта на оптимални и адаптивни системи за автоматизация на технологични процеси и агрегати, системи за комплексна автоматизация и автоматизирани информационни системи. По посочената тематика е защитена една докторска дисертация и се разработва още една.

 

·  Лаборатория  «Цифрови ситеми за управление » (521НУК). Площ - 50 м2. Лабораторията разполага с 6 компютъризирани работни места с достъп до INTERNET, модерна електронно - измервателна апаратура,  лабораторни стендове, развойни системи и програмно осигуряване на Microchip, като MpLab, ICD3.

Водят се занятия по дисциплините „Цифрови системи за управление – част 1” и „Цифрови системи за управление – част 2” за ОКС “бакалавър” и “Цифрови системи за управление” за ОКС магистър”. Разработват се дипломни работи за ОКС “бакалавър” и ОКС магистър”.

Изследвания в областта на цифрови алгоритми за ПИД контрол, цифрова филтрация, вградени системи за контрол; цифрови средства за сбор и обработка на данни.

По тази тематика е защитена една докторска дисертация.

·  Лаборатория «Мониторинг и диагностика» (430 НУК). Площ - 34 м2. Създадена е през 2012г. Обзаведена е с интерактивна бяла дъска, мултимедиа, 8 компютърни конфигурации с достъп до INTERNET; професионална цифрова камера за видео изображения, инфрачервена камера, апаратура за приемане и обработка на видео изображения, Siemens Logo. Разполага със специализиран софтуер: IRWin, Labview, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, CorelDraw, OrCad.

Провеждат се занятия по дисциплините: „Основи на компютърната техника” за специалност „Роботика и мехатроника”, “Регулиране и управление на технологични процеси” за специалност „Топлотехника”, „Теория на управлението” за специалност „Корабоводене”,  “Експертни системи и изкуствен интелект” за специалност „Инженерен дизайн”. 

Изследвания в областта на  предпроцесорна обработка на изображения, алгоритми за разпознаване, оценка и анализ на състоянието на обекти, инфрачервено обследване, анализ и диагностика на обекти, експертни системи.

·  Лаборатория «Теория на управлението и  иденти-фикация на системи» (829E). Площ - 54 м2. Оборудването включва осем съвременни компютърни конфигурации с достъп до INTERNET, специализирани стендове и модерна измервателна апаратура. Разполага с мултимедиа. Провеждат се занятия по дисциплините: Теория на управлението, Идентификация на системи и Основи на автоматичното управление за студентите от специалност АИУТ - ОКС “Бакалавър”, ОКС “Професионален бакалавър” и ОКС “Магистър”, и Основи на автоматизацията за специалности ЕТЕТ, ЕЕ  и ЕСЕО - ОКС “Бакалавър”. Разработват се дипломни работи за ОКС “бакалавър” и ОКС магистър”.

Научни изследвания  по теория на управлението, робастна идентификация и робастно оценяване, управление на качеството.

·  Лаборатория «Управление  на технологични процеси » (410Е). Площ - 51 м2. Оборудвана е с 8 съвременни компютърни конфигурации с достъп до INTERNET, модерна измервателна и регулираща апаратура, стенд по пневматика и електропневма-тика (FESTO DIDACTIC), платформа за организация и управление на непрекъснати производства MPS-PA(FESTO). Платформата включва:

-Филтрираща станция;

-Миксираща станцип;

- Реакторна станция;

- Бутилираща станция;

Всички станции са оборудвани с PLCSIMATIC S-7-300, сензорен (Touch) панел и EasyPort. Платформата е оборудвана с компютърна конфигурация със специализиран софтуер.

Лабораторията разполага с мултимедиа. Водят се занятия по дисциплините: „Автоматизация на технологични процеси”, „Измерване на неелектрични величини”, „Промишлени системи за автоматизация”, „Технически средства за автоматизация” и „Полупроводникови елементи” за специалност АИУТ - ОКС “Бакалавър”и  ОКС “Професионален бакалавър”; „Интелигентни системи за управление на сгради” за специалности АИУТ и АИУКС ОКС „Магистър”. Разработват се дипломни работи. Провеждат се дипломни защити за ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”.

Изследвания в областта на: автоматизация на технологичните процеси, параметрична оптимизация, модално управление, оптимално управление; адаптивни регулатори на състояние с наблюдател. По посочената тематика, са зашитени 2 докторски дисертации (и се работи по още 2 дисертации.

·  Лаборатория «Управление на електромеханични системи»  (713 Е). Площ - 69 м2. Разполага с 5 компютърни конфигурации с достъп до INTERNET; цифрови и аналогови осцилоскопи; 5 системи за управление на електрозадвижвания (Sinamics, Altivar и Thinget); 6 развойни системи за управление на електродвигатели на Texas Instruments: LuminaryMicro RDK-BLDC, LuminaryMicro RDK-Stepper, ЕZdspTMS320F28335; 5 стенда за изследване на електрозадвижвания).

Водят се занятия по дисциплините: “Управление на електромеханични системи 1ч.“, “Силови електронни преобразуватели“, „Теория на задвиж-ването 2ч.” и „Управление на електрозадвивания”  за ОКС “бакалавър”, ОКС “професионален бакалавър” и ОКС магистър”. Провеждат се учебни практики и се разработват дипломни работи за ОКС “бакалавър” и ОКС магистър”.

Изследвания в областта на: автоматизирани електрозадвижвания и силови електронни преобразуватели; векторно, безсензорно, адаптивно и невронно управление на електро- механични системи. По посочената тематика, работят трима докторанти.

·  Лаборатория «Автоматизирани електрозадвижвания»  (114  УПБ). Площ - 70 м2. Лабораторията разполага с 6 лабораторни стенда за изследване на постоянно-токови и променливотокови електрозадвижвания, комплектни електрозадвижвания “КЕМРОН”, “PAT”, контролер „МИНИКОНТ”, 2 компютърни конфигура-ции, цифрово измервателно устройство „МS 100”, електронно-измервателна апаратура,  плотер. Водят се занятия по дисциплините „Теория на задвижването 1 ч.”, “Управление на електро-механични системи 2 ч.”, „Автоматизация на общопромишлени механизми”, „Автоматизация на възобновяеми енергоизточници” и Основи на електрозадвижването” за ОКС “бакалавър”, ОКС „професионален бакалавър” и ОКС магистър”. Разработват се дипломни работи.

Изследвания в областта на: автоматизирани електрозадвижвания и автоматизация на промишлени механизми; ветроенергетика и възобновяеми енергийни източници; автоматизация на агрегати и системи.

 

 

 

 

·  Лаборатория «Моделиране и оптимизация» (333А НУК). Площ - 36м2. Лабораторията разполага с 8 съвременни компютърни конфигурации. Провеждат се занятия по дисциплините: “Моделиране и оптимизация на технологични  процеси”, “Размити системи за управление”, “Експериментални изследвания и приложна оптимизация”, “Въведение в MATLAB” за ОКС “бакалавър” и ОКС “професионален бакалавър”.  

Изследвания в областта на: идентификация и моделиране на системи с разпределени параметри.

 

·  Оценка на лабораторната база: Лабораториите на катедра АП със своето обзавеждане, оборудване и апаратура представляват добра работна среда за научно-изследователска дейност и учебен процес.

 

 

Представяне и оценка на аудиториите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  Аудитория 416 Е

Аудиторията е открита през 2008г. Има площ от 64м2 и 60 места. Обзаведена е с преподавателско бюро с компютър,  двойна бяла дъска, мултимедия и климатик. В аудиторията се четат лекциите по  дисциплини от специализиращото обучение на специалност АИУТ и АИУКС – ОКС “бакалавър” и ОКС “професионален бакалавър”. В аудиторията се провеждат и дипломни защити и държавни изпити за ОКС “бакалавър” и  дипломни защити  за ОКС “магистър”.

·  Аудитория 601 Е

Аудиторията е открита през 2012г. Има площ от 54м2 и 42 места. Обзаведена е с преподавателско бюро с компютър,  двойна бяла дъска, мултимедия и климатик. В аудиторията се четат лекциите по  дисциплини от специализиращото обучение на специалности АИУТ и АИУКС – ОКС “бакалавър”, ОКС “професионален бакалавър” и ОКС „магистър”.

В Аудиторията се провеждат дипломни защити и държавни изпити.

·  Аудитория 524 НУК

Аудиторията е с площ от 50м2 и има 32 места. Обзаведена е с мултимедия, екран, бяла дъска и климатик. В лабораторията се четат лекциите по магистърските програми на специалности АИУТ и АИУКС.

Оценка на аудиториите: Аудиториите на катедра АП със своето обзавеждане представляват добра работна среда за провеждане на учебен процес.