Обучението по специалностите е по учебен план, който за първи път в България е изцяло съобразен с международните стандарти за обучение в областта на компютърните технологии. Катедра "КНТ" редовно обновява своите учебни планове, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на студентите. Осъвременяванията на учебните програми се правят на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, на най-новите препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини), както и на текущите академични програми на водещи световни университети.

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра

 „Компютърни науки и технологии” 

Ръководител на катедрата

доц. д-р инж. Христо Георгиев Вълчанов

Състав на катедрата

доц. д-р инж. Христо Георгиев Вълчанов
проф. д-р инж. Тодор Димитров Ганчев
проф. д-р инж. Венета Панайотова Алексиева
доц. д-р инж. Владимир Николов Николов
доц. д-р инж. Милена Николова Карова
доц. д-р инж. Юлка Петкова Петкова
доц. д-р инж. Ивайло Пламенов Пенев
доц. д-р инж. Жейно Иванов Жейнов
доц. д-р инж. Венцислав Георгиев Николов
гл. ас. д-р инж. Лъчезар Илиев Георгиев
гл. ас. д-р инж. Милен Георгиев Ангелов
гл. ас. д-р инж. Гергана Василева Спасова
гл. ас. д-р инж. Айдън Мехмед Хъкъ
гл. ас. д-р инж. Илиян Живков Бойчев
ас. д-р инж. Гинка Калева Маринова
ас. д-р инж. Пролет Стойчева Денева
ас. инж. Петко Генчев Генчев
ас. инж. Магдалена Радославова Бойчева
ас. инж. Мариета Методиева Йорданова
ас. инж. Виктор Петков Машков
техн. орг. Красимира Вангелова

Създаване на катедрата

Катедра „Компютърни науки и технологии” е създадена през 1982г. като катедра „Изчислителна техника” за обучение по общообразователно програмиране и използване на компютри на всички специалности. От 1983г. с решение на Министерски съвет на Република България се разкрива и едно-именна специалност, която с приетия през 1997г. Държавен регистър на специалностите се преименува в „Компютърни системи и технологии”. Настоящето си име катедрата получава през 2002 г. През 1992г. катедрата е акредитирана от Международната организация по Компютърни науки „Upsilon Pi Epsilon” със седалище САЩ и става неин член. Катедра “КНТ” има участие в различни международни проекти в рамките на 7ма Рамкова Програма на Европейската Общност, програми SOCRATES, LEONARDO, HORIZON2020 и др.

Научно направление в което работи състава на катедрата

Професионалното и научно направление на катедрата е 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”

Тематика на научните изследвания

Научните изследвания са в областта на компютърните системи и информационните технологии и тяхното приложение
·         Микропроцесорни и специализирани компютърни системи;
·         Компютърни комуникации и мрежи;
·         Алгоритми и структури данни;
·         Информационни системи и бази от данни;
·         Софтуерни технологии;
·         Графични системи;
·         Програмни технологии в Интернет;
·         Компютърна и мрежова сигурност;
·         Разпределено програмиране и моделиране;
·         Езици за програмиране, компилатори и интерпретатори;
·         Системно програмиране и др.

Постижения на научните изследвания

Потребителите са фирми и организации у нас и в чужбина с различен предмет на дейност като:
„Банков концерн BAWAG PSK”,
„UniCredit Bayerische Hypo-und Vereinsbank” Германия,
„Експресбанк”,
„Пристанище Варна”,
„Българска банка за развитие”,
„Онкодиспансер - Варна”,
„Девня Цимент” АД,
„Вулкан Цимент” АД,
„Италчементи Груп”,
„Летище Варна и летище Бургас”,
„Банка “Алианц” ,
„Българска банка за развитие”,
„ASIC Depot”,
„Adastra” България,
„HP” България,
„IBM” България
“Cisco systems” България
„ИКТ Клъстер – Варна” и много други.

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

Катедра “КНТ” разполага с 13 лаборатории за провеждане на лабораторни занятия, като 6 от тях са специализирани за провеждане на научни изследвания:
·    Лаборатория по Linux и компютърни мрежи, оборудвана с компютри, рутери и мрежови устройства. Лабораторията е предназначена за научни изследвания и обучение в областта на мрежовото администриране , мрежовата сигурност и  разпределеното програмиране.
·    Лаборатория на мрежовата Cisco академия (Cisco Networking Academy), оборудвана със Cisco рутери, пасивни устройства и компютри. Предназначена е за научни изследвания и обучение на студенти по дисциплини, свързани с компютърни мрежи и мрежови комуникации,
·    SUN лаборатория, оборудвана с многопроцесорна сървърна машина с виртуална инфраструктура и терминали. Използва се за изследвания и обучение по операционни системи, системно програмиране, компилатори и интерпретатори.
·    Лаборатория по Специализирани компютърни системи, Лабораторията е оборудвана от компанията Jonson Controls с компютри, микроконтролерни модули и разнообразни възли за управление.
·    Лаборатория по виртуалност и мобилност, оборудвана от фирмата Hewlett Packard с tablet PC, мобилни мрежови устройства и многофункционални офис машини. В лабораторията се провеждат изследвания по създаване на виртуални инфраструктури и организиране на виртуални лаборатории, позволяващи отдалечен достъп чрез мобилни комуникации.
·    Лаборатория по програмируема логика, изградена през 2013г. с дарение на фирма ASIC Depot. Лабораторията разполага с апаратни и програмни модули за проектиране и симулация на базата на технологиите  FPGA и Verilog.