Катедрата е в състава на Факултет по изчислителна техника и автоматизация на Техническия университет-Варна и отговаря за специалната подготовка на специалност „Информационни и комуникационни технологии” в образователно-квалификационните степени (ОКС) „БАКАЛАВЪР” и ОКС "МАГИСТЪР". 

Катедрата осигурява подготовката по отделни дисциплини и на останалите специалности и модули във факултета по изчислителна техника и автоматизация, както и на други специалности в Техническия Университет - Варна. 

Катедрата разполага с лаборатории, оборудвани със съвременна измерителна техника в областта на комуникациите и персонални компютри, в които преподаватели от катедрата и студенти от специалността извършват учебна и научно-изследователска дейност в следните направления: комуникационни вериги; радиовълни и радиолинии; аналогова схемотехника; антени и микровълнова техника; измервания в комуникациите; оптоелектроника и оптични комуникации; цифрови преносни системи; обработка на сигнали; комутационна и мултиплексна техника; радиокомуникационна техника; терминални устройства; телевизионна и видеотехника; предаване на данни и компютърни комуникации; аудиотехника; телекомуникационни мрежи; радионавигационна, радиолокационна кабелни съобщителни линии; хидроакустична техника.

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра

«КОМУНИКАЦИОННАТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ»

Ръководител на катедрата

доц. д-р инж. Николай Тодоров Костов

Състав на катедрата

проф. д-р инж. Розалина Стефанова Димова
доц. д-р инж. Борислав Георгиев Найденов
проф. д-р инж. Валентина Илиева Маркова
доц. д-р инж. Тодорка Николова Георгиева
доц. д-р инж. Любомир Петров Камбуров
гл.ас. д-р инж. Пламен Йоргов Стоянов
гл.ас. д-р инж. Борис Николаев Николов
гл.ас. д-р инж. Георги Цанев Червенков
доц. д-р инж. Стела Савова Костадинова
гл.ас. д-р инж. Мартин Владимиров Иванов
aс. инж. Георги Петров Бебров
aс. инж. Зорница Диянова Петрова

Създаване на катедрата

Катедра „Комуникационна техника и технологии” е създадена през 2011, като обединител на катедрите „Радиотехника” и „Съобщителна техника”.

Катедрите „Радиотехника” и „Съобщителна техника” са сформирани през 1967 г.  Първоначално колективът на катедрите наброява 17 преподаватели. Към катедрите функционират и 3 научноизследователски лаборатории.

Понастоящем катедра „Комуникационна техника и технологии”  се състои от 13 преподаватели, от които 1 професор, 5 доценти и 7 асистенти, както и 2 души помощно-технически персонал. Извършва обучение на студенти в ОКС „Бакалъвър“ по специалност „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“, както и в ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“

Научно направление в което работи състава на катедрата

Научно направление 5.3.: Комуникационна и компютърна техника
Научни специалности:

·  Теоретични основи на комуникационната техника;
·  Радиолокация и радионавигация;
·  Радиопредавателна и радиоприемна техника;
·  Електродинамика и антеннофидерни устройства;
·  Телевизионна и видеотехника;
·  Електроакустика, звукотехника и кинотехника;

Тематика на научните изследвания

·  Електродинамика и оптоелектроника;
·  Цифрова обработка на сигнали;
·  Мобилни комуникационни мрежи и системи;
·  Мултимедийни и видеотехнологии;
·  Компютърни и комуникационни мрежи и системи;
·  Компютърни системи за предаване на данни;
·  Цифрови комутационни и преносни системи;
·  Терминални и измервателни системи;

Постижения на научните изследвания

В катедрата са защитени над 30 дисертации и са получе­ни 51 авторски свидетелства за изобретения и па­тенти. Някои от резултатите от научните изслед­вания на преподавателите от катедрата са намерили приложение в:

«Телевизионен център – Варна»;
«ТЕРАКОМ ООД – Русе»;
«Община Варна»;
«Община Бургас»
«VIVACOM»

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

  • Лаборатория за иновации - изградена по проект на фирма Samsung Electronics.

Лабораторията  предоставя интегриран хардуер и софтуер за обучение на студенти по телекомуникации и мобилни технологии. Учебното съдържание е изцяло дигитализирано и осигурява съвременно интерактивно обучение. Лабораторията разполага с 20 работни места за студенти и едно за преподавател, оборудвани с лаптопи Samsung, сензорни  е-дъски (интерактивни дъски), както и допълнителни устройства за тестване на мобилни приложения по време на обучението”. Програмата Tech Institute на Samsung Electronics предоставя на студентите възможност за придобиване на допълнителни умения, които ще са им необходими за тяхното професионално израстване. Студентите ще придобиват умения за създаване на мобилни приложения за операционна система Android, по комуникационни мрежи, видеотехнологии и автоматизирано проектиране в комуникациите.
·  Лаборатория по Видео и мултимедийни технологии –оборудвана е с цифрови камери, осцилоскопи, генератори на телевизионни, видео и аудио сигнали, модули за обработка на видео и аудио сигнали, спътникови телевизионни приемници, звукови системи, компютърни конфигурации;
·  Лаборатория по Електродинамика и оптоелектро­ника – разполага с Безехова електро­магнитна камера за антенни измервания, микро­вълнови генератори, вълноводна и коаксиална апаратура, измерители на мощност, лазери, оптоелектронни уреди и устройства.
·  Лаборатория по приложна обработка на сигналите –  разполага с аналогови и аналогово-цифрови осци­лоскопи, спектроанализатори, цифрови камери, развойни китове, модули за цифрова обработка на сигнали, компютърни конфигурации;
·  Лаборатория по Мобилни радиокомуникационни системи –разполага с генератори, спектроанализатори, векторни анализатори, осцилоскопи, измервателни приемници, модули за измерване на радиоелектронни вериги, компютърни конфигура­ции;
·  Лаборатория iCard – оборудвана с финансовата и технологична подкрепа на „Айкарт” АД. В лабораторията се провеждат занятия по радионавигационна и радиолокационна техника. Лабораторията разполага с 20 модерни компютърни конфигурации, ко­рабен навигационен радар, GPS – система, макети по микропроцесорна техника, FPGA модули, тензометрична апаратура  и дава възможност на студентите да се обучават в съвременна и високотехнологична среда.

·  Лаборатория по Кабелни и влакнесто-оптични линии и системи  – оборудвана е с Апаратура за комплексно изследване и обучение EMONA Int. с вградена програмна среда LABVIEW, стендове за изследване на оптични влакна и кабелни линии;
·  Лаборатория по Мултиплексни системи – оборудвана е с гъвкав мултиплексор за цифров пренос, комутатор, Ethernet конвертор;  
·  Лаборатория по Предаване на данни и компютърни комуникации – разполага с VoIP централа и 6 компютърни работни места за симулация на мрежова среда;
·   Лаборатория  по Телекомуникационни мрежи и системи - оборудвана е с цифрова телефонна централа Panasonic, мрежов терминатор за ISDN мрежа, безжичен рутер, комуникационен комутатор, мултиплексна система, софтуерна VoIP централа Trixbox, VoIP крайни устройства, IP Gateway, безжичен рутер Cisco, Sangona Нardware Telephony Cards for Voice Quality.
·  Лаборатория Оптични преносни системи – разполага със специализирана измервателна апаратура като, спектрални анализатори, осцилоскопи, специализирани анализатори и др. Предоставя възможност на студентите да се запознавят с основите на съвременните оптични телекомуникации и съоръженията с които се изграждат телекомуникационните мрежи. Има изградена реална оптична телекомуникационна мрежа и телекомуникационни стендове. Лабораторията
·  Лаборатория  Кабелни линии и сензорни мрежи - разполага с опитна постановка, имитираща реална оптична мрежа. Налични са сензорни системи, разработени на базата на различни Node NI WSN-32xx, свързани през Gatawey NI WSN-97xx, работещи под управлението на програмния пакет NI LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench).
·   Лаборатория Технологии, свързани със здравето - разполага с обучителни системи NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite II Series NI ELVISTM II Series), Data Acquisition (DAQ) устройства с различна функционалност.