Специалност КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ (KMM)

• Теоретичното и практическото обучение в специалност КММ осигурява необходимите знания и умения за получаване на международно признато свидетелство за правоспособност „Вахтен механик” и се контролира от Изпълнителна агенция „Морска администрация”.
• Практическото обучение, освен в корабни условия и енергетични обекти, се провежда на съвременен тренажорен комплекс.
• Завършилите специалността КММ успешно се реализират в корабоплаването, корабостроенето, кораборемонта, корабни класификационни, проектантски и застрахователни компании, топло - и ядрената енергетика, енергоремонта, машиностроенето, химическата, газовата, нефтената, металургичната промишленост и др. Средното възнаграждение превишава многократно средната работна заплата в страната.

- Информация за работните места в предприятия от бранша, може да намерите в бюлетина издаден от “Българската Национална Асоциация по Корабостроене и Кораборемонт”

 

Специалност "Корабни машини и механизми" е разкрита през 1963 година, първата година на прием на студенти във Висшия Машинно-Електротехнически Институт-Варна, сега Технически Университет-Варна.

Oбучението в редовна и задочна форма е 8 и 10 учебни семестъра, като завършва с държавни изпити по специалността и английски език. Срокът за обучение за редовните и задочни студенти е съответно 4 и 5 години, в който са включени 6 месеца учебна плавателна или производствена практика. Студентите завършват с образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „Инженер по корабни машини и механизми”, както и възможност за получаване на международно признато свидетелство за правоспособност "вахтен механик".

Студентите от специалност "Корабни машини и механизми" изучават през целия курс английски език; през първите 3 семестъра общ английски и през следващите 5 семестъра специализиран английски език за корабни механици. В края на семестриалното обучение студентите полагат държавен изпит по английски език (писмен и устен), който е съобразен с изискванията на ИАМА и съответните международни стандарти.

Държавен изпит по специалност КММ се провежда по функции, определени от международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978г., както е изменена (конвенция STCW).

Към сайта на специалност (KMM) »

 

Специалност КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА (КМТ)
• Специалност КМТ в ТУ-Варна е единствената в страната, която готви кадри с висше инженерно образование за проектиране, строителство и ремонт на кораби, морски съоръжение за търсене и добив на нефт и малкотонажни плавателни съдове;
• Инженерите от специалността са с универсални знания, които могат да работят навсякъде по света, и там където се изисква професионална квалификация "машинен инженер";
• Специалност КМТ предоставя възможност за обучение на английски език.

- Информация за работните места в предприятия от бранша, може да намерите в бюлетина издаден от “Българската Национална Асоциация по Корабостроене и Кораборемонт”

 

Към сайта на специалност (КМТ) »

 

Още


Катедра

«Корабостроене,корабни машини и механизми»

Ръководител на катедрата

доц. д-р инж. Христо Атанасов Пировски

Състав на катедрата

доц. д-р инж. Петър Георгиев Георгиев
доц. д-р инж. Галина Илиева Илиева
доц. д-р инж. Ирина Добрева Костова
ас. инж. Севдалин Здравков Вълчев
ас. инж. Виктор Красимиров Никифоров
ас. инж. Йордан Стефанов Денев
ас. инж. Здравко Руменов Кишев

Създаване на катедрата

Катедрата е сформирана през 2016 година по решение на АС на ТУ – Варна след обединяване на катедри “Корабостроене” и “Корабни машини и механизми”. Катедрата осигурява подготовката по две специалности.
В периода 1974 до 2016 двете катедри са основните първични звена в Корабостроителен факултет.

Специалност

«Корабостроене и морска техника»

 

Специалността се изучава единствено в Технически университет- Варна и продължава традициите за обучение на български инженери корабостроители, подготвяни до 1962 година в Държавен университет «Св. Кирил Славянобългарски» – Варна и Висше военноморско училище – Варна, а след 1962 год. – във ВМЕИ-Варна .
От 1974 год. да 2016 година, обучението се осъществява от самостоятелно звено – катедра “Корабостроене” в състава на Корабостроителен факултет.
Към специалността има изграден уникален за ТУ-Варна “Съвет на специалността”, в който участват ръководителите на 24 фирми и предприятия от бранша.

Научно направление на специалност „КМТ”

Теория и проектиране на кораби и морски съоръжения, технология и организация на корабостроенето и кораборемонта.

Тематика на научните изследвания

Пропулсивни и мореходни качества на корабите
· Проектиране и конструиране на кораби;
· CAD/CAM системи в корабосторенето;
· Нови технологии в корабостроенето;
· Системи и устройства за кораби и морски съоръжения;

Постижения на научните изследвания

 

С изпълнението на научно-изследователските и научно-приложните задачи е подпомогната работа-та на:

· МТГ- Делфин-АД-Варна
· Булярд Корабостроителна индустрия
· Параходство Български морски флот-Варна
· КРЗ Одесос-Варна
· Български корабен регистър- Варна
· Корабно машиностроене - АД-Варна
· Агрометал ЕОД
· Водолаз Л-ЕОД
· Прожеко - България

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

· Лаборатория “Теория на кораба”; Зала №146 УПБ площ 102 м2 с опитен басейн;Оценка – добра
· Лаборатория “Проектиране и Архитектура на кораба и морски съоръжения; площ 60м2; С комплектувани два компютърни класа за автоматизирано проектиране на кораби и корабни конструкции. Инсталирана система Aveva Marine; Зала 232 УПБ; Оценка – добра.
· Лаборатория “Автоматизирани системи за проектиране и строителство на кораби и морски съоръжения”; площ 36 м2 ; Комплектована с компютърен клас CAD/CAM системи за реализация на задачи за автоматизирано проектиране на морски съоръжения. Зала 203 УПБ;Оценка- добра.
· Лаборатория “Технология на корабостроенето и кораборемонта”, Оборудвана с макети за изследване на производствени процеси; площ 98 м2 Зала №224 УПБ;;Оценка добра
· Лаборатория “Строителна механика, якост и конструкция на кораби и морски съоръжени”; Зала 229 УПБ площ 84 м2 ; Оценка – добра.
· Лаборатория “Устройства за кораби и морски съоръжения: - стенд за изследване на кормилно устройство на кораби;- стенд за изследване на спасителни устройства на кораби с комплектована установка за изпитания на модел на падаща спасителна лодка; стенд за изследване на товарни устройства на кораби ; площ 48 м2;Оценка – добра.
· Лаборатория “Системи за кораби и морски съоръжения” ; стенд за изпитания на корабни тръбопроводи;стенд за изпитания на баластни системи;стенд за визуализация на потоците в корабните тръбопроводи;комплектувани установки за изпитания на иновативни решения за корабните системи; площ 60 м2;.Оценка - добра
· Лаборатория “Заваряване на морски конструкции” стенд за изпитания на заваръчни конструкции; стенд за изследване на условия при подводно заваряване и рязане; оборудвана с установка за производство на електроди за подводно рязане и заваряване; площ 80 м2; УК;Оценка – добра..

Специалност

“Корабни машини и механизми”

 

Специалност «Корабни машини и механизми» е разкрита през 1963 г. Обучението в специалност «Корабни машини и механизми» се провежда в съответствие с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 ОТ 17 МАРТ 2015 Г. за приемане на наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Корабни машини и механизми“ в ОКС „Бакалавър” и „Магистър”, както и с Наредба № 6 от 05 април 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България,Обн. ДВ. бр.31 от 20 Април 2012г., доп. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 10 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 27 Октомври 2015г.

На основание на чл. 88, т. 6 от Закона за висшето образование е проведена програмна акредитация на регулираната специалност «Корабни машини и механизми» и с Протокол № 2/14.01.2010 г. е дадена оценка «много добра» за срок от 6 години.

 

 

Тематика на научните изследвания

· Повишаване на надеждността и осигуряване ресурса на тръбопроводи от системите за сигурност на АЕЦ - Козлодуй;
· Повишаване на конкурентността на корабострои-телната промишленост чрез разработване на проекти за намаляване вибрациите и шума на ново-проектирани кораби;
· Осигуряване на изискванията на санитарните и екологични организации за нивата на шума в окол-ната среда при проектиране на ветроенергийни паркове;
· Разработване на методи за провеждане на натурни изследвания на вибрации и шум на кораби, промиш-лени инсталации и в околната среда.

Постижения на научните изследвания

 

С изпълнението на научно-изследователските и научно-приложните задачи е подпомогната работа-та на:

· предприятия от енергетиката:
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
"Булгартрансгаз" ЕАД
"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД;

· предприятия от корабостроителната промиш-леност:

"Булярд Корабостроителна Индустрия" ЕАД
"МТГ Делфин" АД
КРЗ "ТЕРЕМ-Флотски арсенал Варна”ЕООД
КРЗ „Одесос” АД

· предприятия от химическата промишленост:
"Солвей Соди" АД
"Агрополихим" АД

При изпълнението на горните изследвания са внед-рени иновативни решения за:

· намаляване вибрациите на тръбопроводи и инста-лации чрез разработване на технически решения и внедряване на демпфери и антивибратори за тръбопроводи;
· разработване на методи за вибродиагностика на промишлени и енергийни тръбопроводи;
· разработване на технически решения за намаляване вибрациите на корабите;
· разработване метод за измерване реакциите на корабни валопроводи;
· разработване на методи за намаляване на аксиалните усилия в ротори на турбоагрегати.

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

Стдентите и докторантите от специалност КММ се обучават в следните научно-изследователски и учебни лаборатории:

Лаборатория по «Технология и ремонт на корабни машини», зала 412М: площ 54 м2;стенд за изследване центровката на валолинии; оценка: добра.
Лаборатория по «Топлотехнически апарати, общокорабни системи, корабни хидравлични и паубни машини», зала 414М: площ 54 м2;корабна хладилна и климатична уредба, система за изпитване на топлоообмени апарати, стенд за изпитване на корабни помпи, стенд за изпитване на люкови закрития; оценка: добра.
Лаборатория по «Вибрации и вибродиагностика», зала 4М: площ 72 м2; стендове за изследване на ротационни машини, лагери, демпфери и др.; оценка: добра.
Лаборатория по «Корабни дизелови двигатели», зала 1М: площ 54 м2; стенд за изпитване на корабен дизелов двигател; оценка: добра.
Лаборатория по „Корабни парни и газови турбини”, зала в Отоплителна централа: площ 25 м2; стенд за изпитване на малки турбини; оценка: добра
Тренажорен комплекс за обучение на корабни механици. Той е оборудван за 7 работни места – 6 за обучение и едно инструкторско място съгласно изискванията на Изпълнителна Агенция “Морска Администрация”. Тренажорният комплекс обхваща две зали за обучение, зала с команден пулт на корабно машинно отделение, включващ конзола с машинен телеграф и командни екрани, както и отделно помещение за инструктора. Тренажорният комплекс е сертифициран за учебен клас С съгласно изискванията на DNV.