Обучението на редовни и задочни студенти по специалности  “Корабоводене” и “Експлоатация на флота и пристанищата” се провежда в Технически Университет – град Варна, ул. “Студентска” No:1, централа (052) 302431 (9), АТЦ (052) 383 + вътрешен номер, факс (052) 302771. ТУ-Варна е държавно висше учебно заведение. Специалностите са разкрити през учебната 1992/1993 год.
Катедрата, в която се провежда специализираната подготовка се нарича “Корабоводене и управление на транспорта” с ръководител: доц. д-р. инж. Божидар Николов Дяков. Технически сътрудник е г-жа Валерия Костова.
Катедра “Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища" е в състава на Корабостроителен факултет. Кабинетите, семинарните и лабораторните зали са разположени в сградата на Нов Учебен Корпус. В катедрата преподават и работят 14 преподаватели на основен трудов договор.
Тренажорната подготовка на студентите е осигурена от създадения към структурата на Технически Университет - Варна, “Морски квалификационен център”, с ръководител кдп. инж. Мартин Николов Нухов. Провежданите курсове са съгласно изискванията на ИА ”Морска Администрация” при Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията  на Република България и съответстват на Kонвенция STCW `78, както е изменена и допълнена. За повече информация относно дейността на центъра и организираните от него курсове телефоните за контакти са: +359 52 383 264,  +359 52 383 426
Специалностите са включени в Държавния регистър на специалностите. С Постановление на Министерски Съвет No: 170/03.08.1998 год. са приети единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по двете специалности.
Катедра "Корабоводене, управление на транспорта  и опазване чистотата на водните пътища" получи програмна акредитация за специалноста корабоводене. 

 

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра

«Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища»

Ръководител на катедрата

доц. д-р инж. Божидар Николов Дяков

Състав на катедрата

доц. д-р инж. Божидар Николов Дяков
доц. д-р инж. Анастас Стефанов Крушeв
доц. д-р  Анета Димитрова Върбанова
гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев Грозев
ас. д-р инж. Милен Живков Тодоров
ас. д-р инж. Николай Маринов Беджев
ас. инж. Божидар Петров Събев
ас. инж. Веселин Атанасов Митев
ас. инж. Стефан Димитров Ангелов
ст. преподавател Боряна Генчева Генова
преподавател Анна Георгиева Миткова
преподавател Есин Махмуд Халид
преподавател Детелина Костадинова Кокърчина

Създаване на катедрата

В катедрата се води обучение в две специалности:

  • Корабоводене;
  • Експлоатация на флота и пристанищата.

Специалност «Корабоводене и експлоатация на флота и пристанищата» е разкрита в ТУ – Варна от 07.09.1992 г.
От 1994 г. двете специалности «Корабоводене» и «Експлоатация на флота и пристанищата» са разделени. В Катедра «Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища», която от 2015 г. е в състава на «Корабостроителен факултет», се подготвят кадри за морската индустрия – корабоводители и специалисти по морски транспорт.

Научно направление в което работи състава на катедрата

  • Управление на кораба и корабоводене, навигационна безопасност на корабоплаването.
  • Техническа експлоатация на кораба, борба за живу-чест, охрана на труда.
  • Търговска, техническа и технологична експлоата-ция на кораба и пристанищата.
  • Безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда.
  • Морски английски език.