Обучението на редовни и задочни студенти по специалности  “Корабоводене” и “Експлоатация на флота и пристанищата” се провежда в Технически Университет – град Варна, ул. “Студентска” No:1, централа (052) 302431 (9), АТЦ (052) 383 + вътрешен номер, факс (052) 302771. ТУ-Варна е държавно висше учебно заведение. Специалностите са разкрити през учебната 1992/1993 год.
Катедрата, в която се провежда специализираната подготовка се нарича “Корабоводене и управление на транспорта” с ръководител: доц. д-р. инж. Божидар Николов Дяков. Технически сътрудник е г-жа Валерия Костова.
Катедра “Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища" е в състава на Корабостроителен факултет. Кабинетите, семинарните и лабораторните зали са разположени в сградата на Нов Учебен Корпус. В катедрата преподават и работят 14 преподаватели на основен трудов договор.
Тренажорната подготовка на студентите е осигурена от създадения към структурата на Технически Университет - Варна, “Морски квалификационен център”, с ръководител кдп. инж. Петър Гембешев. Провежданите курсове са съгласно изискванията на ИА ”Морска Администрация” при Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията  на Република България и съответстват на Kонвенция STCW `78, както е изменена и допълнена. За повече информация относно дейността на центъра и организираните от него курсове телефоните за контакти са: +359 52 383 264,  +359 52 383 426
Специалностите са включени в Държавния регистър на специалностите. С Постановление на Министерски Съвет No: 170/03.08.1998 год. са приети единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по двете специалности.
Катедра "Корабоводене, управление на транспорта  и опазване чистотата на водните пътища" получи програмна акредитация за специалноста корабоводене. 

 

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра

«Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища»

Ръководител на катедрата

проф. д-р инж. Чавдар Илиев Александров

Състав на катедрата

проф. д-р инж. Чавдар Илиев Александров
доц. д-р инж. Божидар Николов Дяков
доц. д-р инж. Анастас Стефанов Крушeв
доц. д-р  Анета Димитрова Върбанова
гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев Грозев
ас. д-р инж. Милен Живков Тодоров
ас. д-р инж. Николай Маринов Беджев
ас. инж. Божидар Петров Събев

Създаване на катедрата

В катедрата се води обучение в две специалности:

  • Корабоводене;
  • Експлоатация на флота и пристанищата.

Специалност «Корабоводене и експлоатация на флота и пристанищата» е разкрита в ТУ – Варна от 07.09.1992 г.
От 1994 г. двете специалности «Корабоводене» и «Експлоатация на флота и пристанищата» са разделени. В Катедра «Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища», която от 2015 г. е в състава на «Корабостроителен факултет», се подготвят кадри за морската индустрия – корабоводители и специалисти по морски транспорт.

Научно направление в което работи състава на катедрата

  • Управление на кораба и корабоводене, навигационна безопасност на корабоплаването.
  • Техническа експлоатация на кораба, борба за живу-чест, охрана на труда.
  • Търговска, техническа и технологична експлоата-ция на кораба и пристанищата.
  • Безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда.
  • Морски английски език.