Катедрата е профилираща по отношение обучението на студенти в специалност „Агрономство”. Обучението стартира през учебната 2007/2008 г. след получена положителна оценка от ПКАНВМ на проект за откриване на професионално направление 6.1. Растениевъдство в ТУ – Варна (Протокол №7 / 16.03.2006 г.). С Протокол №04 / 01.03.2018 г. на ПКАНВМ е подновена програмната акредитация на професионалното направление за петгодишен период.

Kъм момента специалностите, по които катедрата обезпечава обучението са „Агрономство”, ОКС „Бакалавър” (редовна и задочна форма на обучение), „Производство на посевен и посадъчен материал” и „Семепроизводство и растителна защита”, ОКС „Магистър” (редовна и задочна форма на обучение).

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра

 «Растениевъдство»

Ръководител на катедрата

проф. д-р Драгомир Пламенов Димитров

Състав на катедрата

доц. д-р Миглена Атанасова Друмева
доц. д-р Петър Стоянов Янков
проф. д-р Иван Димитров Киряков
доц. д-р Павлина Наскова Атанасова
доц. д-р Албена Маринова Иванова   
доц. д-р Надя Георгиева Даскалова
гл. ас. д-р Пламена Янкова Панайотова
ас. Росица Орлинова Демирова

Създаване на катедрата

Катедра «Растениевъдство» е създадена през 2011 година, като профилираща за специалност «Агрономство». Обучението стартира през учебната 2007/2008 г. след получена положителна оценка от ПКАНВМ на проект за откриване на професионално направление 6.1. Растениевъдство в ТУ – Варна (Протокол №7 / 16.03.2006 г.). С Протокол №04 / 01.03.2018 г. на ПКАНВМ е подновена програмната акредитация на професионалното направление за петгодишен период. Kъм момента специалностите, по които катедрата обезпечава обучението са „Агрономство”, ОКС „Бакалавър” (редовна и задочна форма на обучение), и „Производство на посевен и посадъчен материал” и „Семепроизводство и растителна защита”, ОКС „Магистър” (редовна и задочна форма на обучение).

Научно направление в което работи състава на катедрата

·  Общо земеделие;
·  Почвознание;
·  Агрохимия;
·  Селекция и семепроизводство на културните растения;
·  Растителна защита;
·  Растениевъдство;
·  Зеленчукопроизводство;
·  Трайни насаждения;
·  Екология и опазване на екосистемите.

Тематика на научните изследвания

 

·  Селекция на зимна обикновена пшеница чрез класически селекционни подходи и отдалечена хибридизация;
·  Генетични и фитопатологични изследвания на диви и културни форми пшеница;
·  Растителни биотехнологии – използване на ембрио- и антерна култури в селекцията на зимната обикновена пшеница;
·  Етиология и епидемиология на растителните патогени;
·  Имунитет към растителните патогени;
·  Растителни биотехнологии – използване на биотехнологични методи за създаване на генетично разнообразие при слънчогледа;
·  Проучване и приложение на различни in vitro техники за интензификация на селекционния процес при слънчогледа;
·  Селекция на слънчоглед; прилагане на молекулярни маркери в селекцията на слънчогледа;
·  Запазване и повишаване на почвеното плодородие;
·  Проучване влиянието на основни агротехнически практики върху изменението на някои физични и агрохимични характеристики на почвата;
·  Оптимизиране на агротехниката при основни и алтернативни земеделски култури;
·  Комплексна оценка на агротехнологии и отделни технологични звена за производство на полски култури;
·  Съставяне на модели при различни полски култури в зависимост от метеорологичните и почвено-климатичните условия във връзка с тяхната продуктивност и икономическа ефективност;
·  Оптимизиране на технологични аспекти при биологично производство на зеленчукови култури.
·  Селекция на лозата по методите на вътревидовата и междувидовата хибридизация.
·  Биологично отглеждане на полски култури - нови аспекти, тенденции и предизвикателства;
·  Агрохимия и  системи на торене при полските култури.

Постижения на научните изследвания

 

·  Участие в селекционни колективи, създали хибриди маслодаен слънчоглед: „Габи”, „Велко”, „Дивна”;
·  Участие в селекционни колективи, създали сортове полски фасул: „Мизия”, „Беслет”, „Еликсир”, „Тракия”, „ГТБ Хелис”,ГТБ „Блян“, ГТБ „Скития“, ГТБ „Устрем“, „Радоил”, „Златан”; зеленчуков фасул сорт „Пагане”;
Участие в селекционни колективи, създали сортове лози: Десертни – „Любимец“, „Милана“, „Гарант“, „Плевенски фаворит“, „Найден“, „Миро“, „Йоанна“; Винени: „Слава“, „Плевенска роса“, „Трапезица“, „Кайлъшки Рубин“ и 4 лозови клона;
·  Създадени перспективни линии зимна обикновена пшеница;
·  Разработена е технология за производство на полски култури.

 Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

·  Лаборатория по обща химия и агрохимия (площ 88 м2) – оборудвана е със сушилня, аналитични везни, електронна техническа везна, спектрофотометър, както и стандартно химическо оборудване;
·  Лаборатория по базови биологични дисциплини (площ 54 м2) – обоудвана е с микроскопи, бинокулярни лупи, термостат с терморегулатор за високи и ниски температури, апарат на Кох, техническа и аналитична везни, хладилник за съхранение на проби, както и стандартно химическо оборудване;
·  Лаборатория по базови агрономически дисциплини (площ 54 м2) – оборудвана е със спектрофотометър MERCK, спектрофотометър SPEKOL, сушилня, камина, техническа и аналитична везни, почвени сонди, сита с различен диаметър на отворите за пресяване на почвени проби, pH – метри, влагомер за влажност на почва със сонда, както и стандартно химическо оборудване;
·  Лаборатория по специализиращи агрономически дисциплини (растителна защита) (площ 42 m2) – оборудвана е с техническа и аналитична везна, стереомикроскоп, хладилник за съхранение на проби. В лабораторията се съхраняват сбирки от хербарии на икономически важни плевели от съответните биологични групи: ефемери, ранни пролетни, късни пролетни, зимно-пролетни, зимни плевели, двугодишни и многогодишни, както и плевели-паразити (пълни и полупаразити); сбирка по ентомология, в която икономически важни неприятели са съхранени по разреди в специални ентомологични кутии; сбирка по фитопатология, включваща хербаризиран материал от болести и заразени с фитопатогени сочни плодове. В лабораторията са на разположение редица демонстрационни материали: табла с цветни фотоси на характерни плевелни растения, икономически опасни за определени култури: житни и технически; цветни табла с икономически важни болести и неприятели по групи култури; цветни атласи (А3 формат), илюстриращи плевелите от начална фаза до плододаване; цветни атласи с икономически най-важни болести по основните земеделски култури (съдържание: причинител, жизнен цикъл, симптоми, борба); цветни атласи с информация за икономически най-важни неприятели по селскостопанските културири;
·  Лаборатория по специализиращи агрономически дисциплини (растениевъдство) (площ 60 m2) – Лабораторията е оборудвана с храномер (либра) за определяне на хектолитровото тегло на зърното, лабораторна везна, влагомер за зърно, бинокуляр, лупи и консумативи за работа: линии, тарелки, етикети, изолатори, моливи, пликове с различни размери, квадратна табла за вземане на лабораторни проби относно маса на 1000 семена, кълняемост, видове семенна зараза и др., стъклария, пинцети, скалпели и други необходими консумативи за нуждите на обучението по специализиращите агрономически дисциплини. Лабораторията разполага с колекция от семена, цели хербаризирани растения и отделни растителни части на изучаваните земеделски култури, като част от материалите са в подходящи количества за изпълнение на биометричен и качествен анализ (сортове хлебна и твърда пшеница, подвидове ечемик и царевица, разновидности овес, сортове сусам, памук, лен, видове тютюн и др.). Лабораторията е снабдена с демонстрационни табла, обвързани със ситематиката на различни видове: ечемик, тритикале, роза, елда, царевица и др., както и такива показващи фенофази при отделните култури: соя, картофи и др. Изготвени са технологични карти за производство на редица основни за страната полски култури.
·  Лаборатория по специализиращи агрономически дисциплини (растителни биотехнологии) - лабораторията разполага с ламинарен бокс, автоклав, необходима стъклария и консумативи, термостат (за определяне кълняемостта и кълняемата енергия на редица култури, както и методики за митотичен анализ по вземане на коренчета). Лабораторията е снабдена с установка за хидролиза на клетките в коренчета, взети от малки растения. Лабораторията разполага с три вида сита за ентомологична експертиза, с цел определяне наличие на зараза по семенния материал. Лабораторията се състои от две помещения: подготвителна зала (за приготвяне на различни разтвори, стерилизиране на стаклария и др.) и експериментална зала (снабдена към момента с ламинарен бокс и два микроскопа).
·  Лаборатория  по специализиращи агрономически дисциплини (Зеленчукопроизводство и трайни насаждения)  - лабораторията разполага с колекция от семена, цели хербаризирани растения (аспержи, копър, лук, бамя, ряпа, репички и др.) и отделни растителни части на изучаваните зеленчукови култури, нагледни материали  от лоза- леторасти, хербаризирани материали, както и консервирани зелени части от лоза (листа, цветове, зелени леторасти), кордони, рамена и плодни звена (чеп, стрелка и плодна пръчка), табла, семена на отделните овощни видове, които се ползват за подложки, за производство на овощен посадъчен материал, атласи по Зеленчукопроизводство, Лозарство и Овощарство.
·  Общофакултетната агроекологична лаборатория за анализ качеството на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда – създадена е благодарение на финансиран проект на тема "Модернизиране на общофакултетна агроекологична лаборатория за анализ качеството на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда" (Договор BG161PO003-1.2.04-0045-C0001/20.08.2013 г.) по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. с научноизследователски, научноприложен, учебноизследователски и учебен предмет на дейност. Проектът е на стойност 665 744,40 лева с ДДС и е финализиран успешно през 2015 г. Основната цел, реализирана чрез настоящия проект е да се укрепи и развие иновативния капацитета на ТУ - Варна за изпълнението на успешни програми за образователна, научноизследователска и развойна дейност чрез модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания, конкретизирани в анализ на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда. Лабораторията е ситуирана в зала 408 УК, като по проектната програма са закупени и въведени в експлотация следните 12 апарати:
- лабораторна машина за ситов анализ, с триизмерно движение на плочата + комплект сита (6 бр.) – за определяне на физичните характеристики на почвата (структура и водоустойчивост на почвените агрегати);
- спектрофотометър с индуктивно-свързана плазма – за определяне съдържанието на тежки метали;
- микровълнова пещ – за подготовка на растителните проби;
- газов хроматограф – за определяне съдържанието на пестициди;
- EVM преносим анализатор на прах във въздух – за анализ на атмосферния въздух (вредни емисии на фини прахови частици);
- апарат за анализ на азот/протеин по метода на Duma;
- NIR анализатор – за определяне съдържанието на влага, протеин, скорбяла, мазнини, влакнени и минерални вещества, както и измененията в качествения състав на мазнините;
- лабораторна мелница за зърно – за подготовка на растителните проби;
- брояч на семена – за подготовка на растителните проби;
- LCR meter – за измерване на електричните характеристики, L, Z, R на растителните проби;
- апарат за изследване на термофизичните характеристики;
- изследователски микроскоп – цитологичен и генетичен анализ на растителна продукция.
Модернизираната лабораторна база по агроекология осигурява на студентите и дипломантите съвременна апаратура и методики, както за обучение, така и за провеждане на  научнo-приложни изследвания.
·  Учебно-опитно поле (площ 5000 м2) – ежегодно на полето в двора на ТУ – Варна се засяват и отглеждат разнообразни полски култури в двуполно сеитбообращение; първото поле включва есенни (пшеница, ечемик, ръж, тритикале и др.) и ранни пролетни култури (овес, фий, грах и др.); второто поле – късни пролетни култури (слънчоглед, царевица, фасул и др.). В рамките на полето е обособен зеленчуков сектор, включващ  отглеждане на пролетни (репички, лук-от семе, арпаджик, магданоз, зелен фасул, бамя), летни (дини, пъпеши, репи, моркови, тикви, тиквички), есенни (спанак, маруля) и предзимни култури (чесън, праз), следзимни (грах, бакла), както и култури, участващи в основните полски производства (домати, пипер). Създадено е ниско култивационно съоръжение – тунел, за отглеждане на разсад, както и директна сеитба на култури без разсадопроизводство. Отделно от опитното поле в часовете по зеленчукопроизводство се сеят в разсадни форми и тарелки, подправки и зеленчуци, с учебна цел: практика, наблюдаване фази на развитие, прилагане на ПРЗ в начални етапи от развитието на зеленчуковите култури. На демонстрационното поле са засадени следните сортове овощни видове: Кайсии: Унгарска, Късна; Праскови: Редхевън, Нектарина, Червена магдалена, Файет; Сливи: Стенлей, Черен диамант, Берг 16; Череша: Едра ранна; Дюля: Португалска; Круши: Видове Масловки, Ивиплендър; Ябълки: Флорина, Цар Александър, Муцу. Засадени са и следните винени и десертни сортове лози: Винени: Пино ноар, Мерло; Десертни:Дунав, Велика, Брестовица, Хамбургски мискет. До полето е осигурено водоснабдяване. Закупена е мотофреза за обработка. В непосредствена близост до полето е ситуирано бунгало за съхраняване на инвентар; На УОП се извеждат опити по дипломни разработки и изследователски теми на преподаватели от катедрата.
·  Култивационно съоръжение (оранжерия) – изградено е от поликарбон на площ от 92.8 м2 (6.40 м x 14.50 м) и обезпечава практическите упражнения с живи растителни обекти през зимния период, както и по дисциплини, които изискват работа с растителни материали при контролирани условия. Оранжерията обезпечава учебно-опитната дейност по базови и специализиращи агрономически дисциплина и предоставя условия за извеждане на експерименти по дипломантски и преподавателски проучвания. Оранжерията разпола с 30 колички, полска леха с ширина 1.2 m и дължина, съвпадаща с тази на оранжерията. Лехата служи за отглеждане на разнообразни полски култури, включително двугодишни (напр. захарно и кръмно цвекло). Оранжерията разполага със система за мъгла, спомагаща за намаление на температурата с до 10 oС и слънцезащитна мрежа – тип сенник.