Завършилите специалност “Земеделска техника и технологии” придобиват знания и практически опит за агротехниката на всички земеделски култури, характерни за климатичните условия на региона и страната, средствата за механизация в земеделието, техническото обслужване, регулировката и ремонта на машините.

Лицата придобили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен „магистър” само в същото професионално направление при условия и ред, определени в правилника на висшето училище. (Закон за изм. и доп. На ЗВО, ДВ бр. 41/2007 г.)

Кандидатите за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” трябва да имат успех не по-малко от „добър (4,00)” от дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”.

Специалистите по “Земеделска техника и технологии” могат да ръководят фирми за производство на земеделска продукция, подготвени са за използване и поддържане на земеделската техника, а така също за механизирано земеделско производство. Те могат да работят като специалисти в центрове за търговия и сервиз на земеделска техника, земеделски стопанства и ферми.

Обучението на студентите се провежда в лекционни, семинарни и лабораторни зали и в работилницата на колежа. За част от лабораторните упражнения се ползва лабораторна база на катедри на Технически университет гр. Варна и лаборатории на Добруджански земеделски институт гр. Ген Тошево. За обучението по практика се използват машините и работилниците на Професионална гимназия по аграрно стопанство гр. Добрич и на собствена земеделска земя - опитно поле. Лекциите се четат от хабилитирани преподаватели и преподаватели с научна степен доктор.