Специалистът по ремонт и експлоатация на транспортна техника със специалност “РЕТТ” и образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър по …” е подготвен да работи с транспортна техника. Той притежава знания за работа в съвременни сервизни фирми с висока степен на механизация на труда и производствения процес, има познания за структурата, свойствата и асортимента на материалите, които се използват при експлоатацията на транспортните машини и техническото им обслужване, както и при регулировките и ремонта на машините. Умее да прилага основните средства за механизация и методите за автоматизация на процесите, организацията и практическото осъществяване на контрола на качеството на технологичните операции при ремонта на транспортна техника. Подготвен е за създаване на организация и оперативно планиране на производствения процес, по въпросите на трудовото законодателство, охраната на труда и околната среда. Тези знания му позволяват да организира срочно, висококачествено и икономически ефективно изпълнение на технологични и обслужващи дейности и операции в ремонта на транспортната техника, да води отчетна и статистическа документация, да прави критичен анализ на производствената дейност и да предлага мотивирани инициативи и решения.

Професионалният бакалавър по “Ремонт и експлоатация на транспортна техника” получава:

 • теоретична подготовка, даваща знания от фундамента на професионалното направление
 • специализираща и технологична подготовка в съответствие със специалността
 • практическа подготовка за поддръжка и експлоатация на транспортна техника
 • компютърна подготовка за прилагане достиженията на информационните технологии в ремонтната дейност
 • високи граждански и нравствени добродетели, обща и езикова култура
 • необходимата подготовка за продължаване на образованието си в следващата образователно-квалификационна степен “магистър” от същото професионално направление за висше образование

Професионалният бакалавър по "Ремонт и експлоатация на транспортна техника" умее:

 • добре да си служи с фирмена и паспортна документация на машини, съоръжения, уреди и инструменти
 • да проектира и прилага технологични процеси за ремонт на транспортна техника;
 • да обслужва, поддържа и регулира транспортна техника
 • да организира и контролира правилната експлоатация на машини, и съоръжения за ремонт и експлоатация на транспортна техника
 • да ръководи фирма за ремонт на автомобилна техника или да работи като диспечер в транспортно предприятие
 • да работи като специалист и ръководител в автомобилен сервизи или в контролно диагностичен център за извършване на годишни технически прегледи

Завършилите специалност “Ремонт и експлоатация на транспортната техника” могат да реализират като:- специалист и ръководител в автомобилен сервизи или да работят като диспечери в транспортно предприятие;- специалист в контролно диагностичен център за извършване на годишни технически прегледи на транспортна техника;- специалист за ремонт на транспортна техника: обслужване, поддържане и регулиране на агрегати от транспортната техника;- организатор и контрольор за правилна експлоатация на машини и съоръжения от транспортна техника.