Образователно – квалификационна степен: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР ПО ...

Област на висше образование: 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Професионално направление: 5.1. МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО

Специалистът по ремонт и експлоатация на мехатронни устройства със специалност “РЕМУ” и образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” е подготвен да работи с компютърна и офис техника. Той притежава знания за работа във фирми с висока степен на компютъризация на труда, има познания за структурата, свойствата и асортимента на материалите, които се използват в промишленото производство, както и за техническите средства и технологии, които имат приложение в техническите средства за облекчаване на умствения и физическия труд. Умее да прилага основни знания за ремонта и експлоатацията на устройства, в които механичната част и електронната работят в синхрон, т.е. на мехатронни устройства. В състояние е практически да прилага различни хардуерни и софтуерни средства и технологии. Подготвен е за създаване на организация на производствен процес в съответствие с изискванията на трудовото законодателство, охраната на труда и опазването на околната среда. Тези знания му позволяват да организира срочно, висококачествено и икономически ефективно изпълнение на технологични и обслужващи дейности и операции в своята работа, да води отчетна и статистическа документация.

Професионалният бакалавър по “Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства” трябва да притежава:

  • теоретична подготовка, даваща знания от фундамента на професионалното направление за висше образование „Машинно инженерство”;
  • специализираща и технологична подготовка в областта на механиката и механизмите;
  • компютърна подготовка за прилагане възможностите на информационните технологии в мехатронни устройства;
  • практическа подготовка за работа с приложни програми и съответна компютърна и офис техника;
  • високи граждански и нравствени добродетели, обща и езикова култура;
  • необходимата подготовка за продължаване на образованието си в следващата образователно-квалификационна степен “магистър” от същото професионално направление за висше образование.

            Структурата на обучението е изградена върху съдържанието на подготовката, която е разпределена на четири части: теоретична, компютърна, практическа и специализираща.

               Теоретичната подготовка обхваща обучението по: Висша математика, Физика, Химия, Материалознание и технология на материалите, Чужд език, Теоретична механика, Теория на механизмите и машините, Електротехника и електроника, Икономика;

                     Компютърната по: Информатика;

            Практическата по: Учебна практика - пет семестъра, Специализираща преддипломна практика 90 часа в шести семестър.

            Специализиращата по: Приложна геометрия и инженерна графика І и ІІ част, Производствени технологии, Въведение в роботиката, Електронни компоненти и полупроводникови елементи, Електромеханични устройства, CAD/CAM системи в машиностроенето І и ІІ част, Техническа безопасност, Видео и аудио системи, Битова и офис техника, Алтернативни източници на енергия, Автомобилна електроника, Автоматизация на чертожно-графичната дейност, Преобразувателна техника, Схемотехника.

            Факултативни дисциплини: Бизнес комуникации, Маркетинг и мениджмънт, База данни, Мобилни персонални комуникации.

            Професионалният бакалавър по "Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства " трябва да умее:

- добре да си служи с фирмена и паспортна документация на машини, съоръжения, уреди и инструменти;
- да прилага технологични процеси за предпечатна подготовка и печат;
- да обслужва и поддържа приложното програмно осигуряване за работа на мехатронни устройства;
- да организира и контролира правилната експлоатация на битова и офис техника.

Завършилите специалност “Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства” могат да се реализират като:

- специалист за поддръжка и експлоатация на размножителна и печатна техника;

- организатор и контрольор при експлоатация на битова и офис техника;

- специалист в сервизна и търговска къща за електронна и мехатронна техника.