Подготвят се професионални бакалаври в областта на транспортните, строителните и селскостопанските поделения на министерствата и ведомствата, фирми, кооперации и административни подразделения, ориентирани към поддържане и ремонт на лекотоварни и тежкотоварни автомобили. Студентите завършили специалност “Транспортна техника и технологии" (ТТТ) получават диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” и придобиват професионална квалификация “професионален бакалавър по Транспортна техника и технологии”. Студентите от специалността участват активно в създаването на електромобил за участие в международното състезание "Shell-eco maraton".