Одит 2016

- Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет за 2016 г. на Технически университет - Варна

- Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2016г. на Технически университет - Варна

- Баланс към 31.12.2016 г. на Технически университет

- Обяснителна записка към баланс на Технически университет към 31.12.2016 г.

- Отчет - 2016г.

- Обяснителна записка към отчет на бюджет 31.12.2016г.